Select location and language
Select your location
Select your language
Change language

Obserwuj nasze social media:

Regulamin korzystania
z aplikacji Shares

Na mocy niniejszych warunków ("Warunki"), Shares Digital Assets sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 43, 31-545 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000978485, NIP: 6751766591 oraz REGON: 522390149 ("Shares Digital Assets" lub "SDA") udostępnia użytkownikowi ("Użytkownik" lub "Ty") szereg usług i treści za pośrednictwem aplikacji mobilnej, do pobrania ze sklepu Google Apps i Apple Store, posiadającej funkcje opisane poniżej ("Aplikacja")

Przyjmujesz do wiadomości, że niektóre usługi lub ich część, zgodnie z niniejszymi Warunkami, mogą być również świadczone na rzecz Użytkownika przez inne spółki z grupy Shares (łącznie z SDA "Shares" lub "my") (Użytkownik i Shares, zwani łącznie "Stronami" lub każdy z osobna "Stroną"), jak również przez podmioty zewnętrzne działające w charakterze podwykonawcy Shares. Shares SAS, która nie będzie świadczyła na rzecz Użytkownika żadnych usług, opracowała Aplikację umożliwiającą dostęp do powyższych usług oferowanych przez Shares Digital Assets lub inne spółki z grupy Shares na zasadach określonych w niniejszych Warunkach.

Poza niniejszymi Warunkami, możesz zawrzeć z Shares inne umowy szczegółowe w związku z wszelkimi usługami świadczonymi przez Shares za pośrednictwem Aplikacji, którą pobrałeś, w tym umowy o świadczenie usług, umowy o otwarcie konta oraz wszelkie inne umowy regulujące korzystanie z produktów, towarów, usług, treści, narzędzi, funkcjonalności, a także informacje dostarczane przez Shares w ramach ogólnej oferty w danym czasie ("Warunki Szczegółowe").

Ogólne

Strona internetowa https://shares.io/ ("Strona Internetowa") lub Aplikacja ("Usługa") może zawierać lub udostępniać Ci pewne treści ("Treści"). Treści mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

(1) komentarzy, sieci społecznościowej, grupy czatowej, wiadomości między Użytkownikami, powiadomień, postów Użytkowników, które mogą zawierać dane osobowe;

(2) informacje o transakcjach, wyciągi, raporty, pozycje na rachunku, salda, potwierdzenia i historia zleceń, wyciągi, raporty;

(3) dane o rynku finansowym, dane o instrumentach finansowych, dane o kyptoaktywach, dane o rynku;

(4) nazwy firm, loga, nazwy produktów i usług, nazwy handlowe, znaki towarowe i marki będące własnością Shares, dostawców zewnętrznych, partnerów lub dostawców Shares; oraz

(5) wszelkie inne informacje, treści, usługi lub oprogramowanie.

Treści mogą być dostarczane przez osoby trzecie w ramach Strony Internetowej i Aplikacji za pośrednictwem określonych zakładek lub poprzez hiperłącza.

Akceptacja niniejszych Warunków

Korzystając z Usług i Treści oraz akceptując niniejsze Warunki, zawierasz z nami prawnie wiążącą umowę i wyrażasz zgodę na przestrzeganie i związanie się niniejszymi Warunkami, w tym wszelkimi procedurami i/lub linkami do Treści, do których odnoszą się Warunki, i/lub wszelkimi innymi dokumentami, do których odnoszą się niniejsze Warunki.

Jako Użytkownik możesz mieć dostęp do dodatkowych funkcjonalności, a Twoje korzystanie z Usług i Treści może być również regulowane przez inne umowy, w tym warunki specyficzne dla tych usług.

Artykuł 1 - Zakładanie i korzystanie z Aplikacji

Funkcjonalność Aplikacji

Aplikacja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić Ci szybką i sprawną obsługę. Będziemy na bieżąco kontrolować projekt Aplikacji i zmieniać jej funkcje, gdy uznamy to za stosowne, aby lepiej spełniać nasze i Twoje cele związane z obrotem aktywami i inwestowaniem społecznościowym. Funkcjonalność Aplikacji i sposób jej działania mogą ulec zmianie, dlatego też nasze wyjaśnienia i informacje dla Ciebie znajdują się poza niniejszymi Warunkami w naszych dokumentach objaśniających "Jak to działa" i FAQ, które są dostępne za pośrednictwem Aplikacji i na naszej Stronie Internetowej.

Bezpieczny dostęp do Konta Użytkownika

Otwierając u nas konto za pośrednictwem Aplikacji ("Konto Użytkownika"), wyrażasz zgodę na dostęp do Aplikacji przy użyciu bezpiecznych metod uwierzytelniania. Może to obejmować osobiste kody PIN i hasła. Możemy również umożliwić Ci wybór rozpoznawania twarzy lub identyfikacji dotykowej w telefonie komórkowym (łącznie "Dane Uwierzytelniające").

Nie możesz udzielać nikomu dostępu do Aplikacji w Twoim imieniu. Musisz traktować swoje Dane Uwierzytelniające jako poufne i nie może ich ujawniać ani przekazywać osobom trzecim.

Jeśli podejrzewamy lub dowiemy się, że stałeś się ofiarą oszustwa lub incydent bezpieczeństwa operacyjnego, wówczas, zgodnie z artykułem 7, niektóre lub wszystkie funkcjonalności Twojego Konta Użytkownika mogą zostać ograniczone lub zawieszone w całości lub w części do czasu rozwiązania podejrzanego incydentu.

Jeśli uważasz, że bezpieczeństwo Twojego Konta Użytkownika zostało naruszone lub nie rozpoznajesz aktywności na swoim Koncie Użytkownika, powinieneś niezwłocznie skontaktować się z nami, korzystając z funkcji czatu w aplikacji.

Musisz zainstalować najnowszą wersję Aplikacji, ponieważ aktualizacje mogą poprawić bezpieczeństwo Twojego Konta Użytkownika lub niwelować luki w zabezpieczeniach odkryte niedawno przez nas. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, zgodne z naszymi zobowiązaniami prawnymi i politykami wewnętrznymi, w celu ochrony Konta Użytkownika, jednakże w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia bezpieczeństwa, które mogą wystąpić w przypadku wypełnienia przez nas takich zobowiązań.

Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji obejmują: (i) urządzenie obsługujące system iOS lub Android z dostępem do Internetu; dostęp do sklepu App store (dla systemu iOS) lub Play store (dla systemu Android); (ii) telefon komórkowy zdolny do odbierania wiadomości SMS. Niespełnienie wymogów wskazanych powyżej nie uniemożliwia korzystania z Usługi lub Aplikacji, może być jednak przyczyną ich nieprawidłowego działania.

Ograniczenia w korzystaniu z Aplikacji

Twoje korzystanie z Aplikacji musi być zawsze zgodne z niniejszymi Warunkami.

Nie możesz używać żadnych algorytmów ani elektronicznych programów lub systemów do obrotu aktywami w związku ze składaniem zleceń za pośrednictwem Aplikacji. Nie możesz angażować się w copy trading i nie możesz świadczyć usług doradztwa inwestycyjnego, usług zarządzania portfelem ani żadnego innego rodzaju usług, które wymagają uzyskania zezwolenia od organu nadzoru.

Użytkownik nie może dostarczać za pośrednictwem Aplikacji i Usług żadnych treści o charakterze bezprawnym.

Konto Użytkownika na wyłączność

Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta Użytkownika innej osobie, a Konto Użytkownika może być założone wyłącznie przez Ciebie w Twoim imieniu. Zgodnie z powyższym, Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za bezpieczne przechowywanie wszystkich Danych Uwierzytelniających związanych z korzystaniem z Konta Użytkownika i Aplikacji.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, utratę zysków oraz inne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody, które możesz ponieść w wyniku działań lub czynności lub transakcji dowolnego rodzaju zainicjowanych za pośrednictwem Twojego Konta Użytkownika, w wyniku nieuprawnionego dostępu osób trzecich do Twojego Konta Użytkownika, w wyniku Twojego działania, zaniechania lub zaniedbania, lub jakiegokolwiek innego działania, które może zagrozić bezpieczeństwu Twoich Danych Uwierzytelniających, w tym nieuprawnionego dostępu do Twoich danych i Treści lub ich modyfikacji, wykorzystania lub transmisji z Twojego Konta Użytkownika, lub zawierania jakichkolwiek transakcji lub prowadzonych lub zawieranych za pośrednictwem Aplikacji lub poza nią. O ile nie wskażesz inaczej, mamy prawo traktować wszelkie działania lub transakcje przeprowadzane za pośrednictwem Twojego Konta Użytkownika jako działania lub transakcje autoryzowane i inicjowane przez Ciebie, a także traktować wszelkie Treści przekazywane za pośrednictwem Twojego Konta Użytkownika jako należące do Ciebie.

Informacje, które przekazujemy za pośrednictwem Aplikacji

Możemy przekazywać Ci dane rynkowe i inne informacje na temat Usług, Treści, inwestycji i produktów, aby zwiększyć użyteczność Aplikacji. Dane rynkowe, które mogą obejmować między innymi dane historyczne dotyczące wartości inwestycji, trendy w branży i sektorze, analizy dotyczące różnych spółek i inwestycji, podlegają ciągłym zmianom.

Wyniki inwestycyjne z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem Twoich przyszłych wyników inwestycyjnych. W żadnym wypadku nie należy interpretować tych informacji jako rekomendacji lub porady kierowanej do Ciebie. Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.

Te dane rynkowe będą wyświetlane w Aplikacji w takiej postaci, w jakiej je otrzymujemy od dostawców zewnętrznych, bez żadnego przetwarzania przez nas. Źródło i rodzaj danych rynkowych oraz czas ostatniej aktualizacji danych są wyświetlane w naszej Aplikacji.

Nie weryfikujemy dokładności tych danych rynkowych ani żadnych innych informacji dostarczanych za pośrednictwem Aplikacji, i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność, aktualność lub przydatność. W związku z tym Treści osób trzecich są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkiego rodzaju gwarancje, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane, w odniesieniu do dostarczonych danych i innych Treści.

Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, transakcje lub decyzje podjęte lub niepodjęte przez Ciebie w wyniku ekspozycji na takie informacje i dane rynkowe, które nie stanowią porady inwestycyjnej ani spersonalizowanych porad, a Treści nie mają na celu udzielania porad lub rekomendacji finansowych, prawnych, podatkowych lub inwestycyjnych.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za określenie czy strategia inwestycyjna, transakcja, pozycja lub inne Twoje działanie, jakiegokolwiek rodzaju, jest dla Ciebie odpowiednie w oparciu o Twoje osobiste cele finansowe, okoliczności i tolerancję ryzyka. W razie potrzeby, zachęcamy Cię do konsultacji z prawnikiem, doradcą podatkowym lub specjalistą w zakresie zarządzania majątkiem w sprawie Twojej konkretnej sytuacji.

Informacje, których wymagamy od Ciebie

Aby ubiegać się o Konto Użytkownika, musisz udzielić nam określonych, wymaganych przez nas, informacji o sobie, abyśmy mogli zidentyfikować Cię oraz zweryfikować Twoją tożsamość i przeprowadzić działania sprawdzające pod kątem oszustw, nałożonych sankcji, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wszelkie inne działania sprawdzające wymagane od nas przez prawo lub regulacje, lub w celu zachowania zgodności z naszymi procedurami wewnętrznymi.

Dowody, które wykorzystujemy w ramach naszego procesu rejestracji w Aplikacji, będą zazwyczaj gromadzone w formie elektronicznej, ale ponieważ jesteśmy zobowiązani do prowadzenia kontroli Twojego konta, możemy później poprosić Cię o dodatkowe informacje i dowody w takiej formie, jakiej w uzasadniony sposób wymagamy, aby zarządzać naszym ryzykiem w związku z Twoim Kontem Użytkownika. W szczególności, w pewnych sytuacjach możemy być zobowiązani do przeprowadzenia wzmożonych działań, w tym wymagać od Ciebie przekazania nam większej ilości informacji i danych, np. na temat źródła Twojego majątku lub środków lub Twoich powiązań z politykami. Upoważniasz nas do przeprowadzenia zapytań, które naszym zdaniem są niezbędne do weryfikacji Twojej tożsamości oraz zarządzania ryzykiem przestępstw finansowych i oszustw. Informacje pozyskane od Ciebie będą udostępniane Dostawcy Usług Płatniczych w celu umożliwienia Ci otwarcia Rachunku Pieniądza Elektronicznego, a podpisując niniejsze Warunki upoważniasz nas do udostępnienia takich informacji Dostawcy Usług Płatniczych.

Upoważniasz nas do przeprowadzania zapytań, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, które zasadnie uważamy za niezbędne do zweryfikowania Twojej tożsamości lub ochrony Ciebie lub nas przed oszustwem lub innym przestępstwem finansowym, a także do podjęcia działań, które zasadnie uważamy za niezbędne w oparciu o wyniki takich zapytań. Przyjmujesz do wiadomości, że kiedy przeprowadzamy takie działania, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione agencjom zajmującym się doradztwem kredytowym, zapobieganiem oszustwom lub przestępstwom finansowym oraz że agencje te mogą udzielić pełnej odpowiedzi na nasze zapytania.

Potwierdzasz, że dostarczysz nam wszelkich informacji, których możemy w uzasadniony sposób od czasu do czasu wymagać dla celów wskazanych powyżej oraz że możemy sporządzić i przechowywać te informacje zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Ponieważ potrzebujemy danych osobowych o Tobie, aby zapewnić, że działamy zgodnie z prawem i przepisami, którym podlegamy, informacje, które nam podałeś muszą być na bieżąco aktualizowane. Prosimy więc o poinformowanie nas, gdy Twoje dane identyfikacyjne ulegną zmianie (w szczególności takie dane jak nazwisko, adres, bank, numer telefonu komórkowego lub adres) lub gdy jakikolwiek dokument, który podałeś jest lub stanie się fałszywy, nieważny lub niekompletny. Jeśli tego nie zrobisz, możesz utracić dostęp do Aplikacji lub możliwość korzystania ze swojego Konta Użytkownika. Przekazane nam dane będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

W celu wypełnienia naszych własnych zobowiązań w odniesieniu do Zleceń składanych przez Ciebie oraz Twoich Pozycji, zgadasz się dostarczyć nam wszelkich informacji, których możemy w uzasadniony sposób wymagać. Informacje te obejmują zazwyczaj, między innymi, numer paszportu lub numer identyfikacji podatkowej, lub jego odpowiednik.

Przyjmujesz do wiadomości, że jesteśmy uprawnieni do ujawniania informacji o Tobie oraz Twoich Zleceniach i Pozycjach, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Wszelkie informacje uzyskane przez nas na temat Twoich Zleceń i Pozycji w wyniku korzystania przez Ciebie z Aplikacji stanowią naszą wyłączną własność.

Dostępność aplikacji

Shares dąży do udostępnienia Ci Aplikacji w sposób ciągły, ale nie możemy zagwarantować, że Aplikacja będzie dostępna bez żadnej przerwy, co oznacza, że mogą wystąpić sytuacje, w których użytkownik nie będzie mógł składać Zleceń i monitorować swoich Pozycji.

Możemy zmodyfikować, zawiesić lub zaprzestać, czasowo lub na stałe, udostępnianie Aplikacji z lub bez uprzedzenia z uzasadnionych powodów, w tym z powodu konieczności dostosowania Aplikacji do nowego środowiska technicznego, wzrostu liczby Użytkowników, z innych ważnych powodów operacyjnych, a także w przypadku zmian w zakresie Usług lub zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zastrzegamy sobie prawo, w dowolnym czasie i z powodów wskazanych powyżej, do zaprzestania, przeprojektowania, zmodyfikowania, ulepszenia lub zmiany sposobu udostępniania Aplikacji, w tym bez ograniczeń struktury, specyfikacji, wyglądu i działania, nawigacji, funkcji i innych elementów Aplikacji lub jakiejkolwiek jej części. Nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie działania Aplikacji.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z niedostępności Aplikacji, chyba że wynika ona z naszej winy. Jeżeli Aplikacja będzie niedostępna w wyniku zaplanowanych lub pilnych prac konserwacyjnych, postaramy się, o ile będzie to możliwe, powiadomić cię z wyprzedzeniem o takiej niedostępności, abyś mógł to uwzględnić w swoich planach.

Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie sobie dostępu do Aplikacji za pomocą odpowiedniego urządzenia. Powinieneś mieć świadomość, że łączność z Aplikacją może się różnić w zależności od połączenia internetowego lub sieciowego, a w przypadku słabego połączenia, możesz nie być w stanie składać Zleceń i monitorować swoich Pozycji z taką samą szybkością, jak w przypadku silniejszego połączenia.

Jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi

Shares zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności.

Korzystając z Aplikacji i naszych Usług, Przyjmujesz do wiadomości, że Shares będzie gromadzić, wykorzystywać, przetwarzać i ujawniać Twoje dane osobowe (w tym Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe i dane dotyczące konta) zgodnie z Polityką Prywatności Shares. Może to obejmować przekazywanie Twoich danych osobowych poza Unię Europejską. W takim przypadku podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby upewnić się, że Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w sposób bezpieczny i zgodny z naszą polityką prywatności oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Jeśli chcesz złożyć wniosek lub chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak Shares gromadzi, wykorzystuje, przetwarza i ujawnia Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Aplikacji lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacyrequests@shares.io lub dpo@shares.io.

Własność intelektualna

Niniejsze Warunki nie przyznają Ci żadnych praw własności do Strony Internetowej, Aplikacji, marki Shares oraz materiałów reprodukowanych na Stronie Internetowej lub w Aplikacji, w tym między innymi zdjęć, wizualizacji, tekstów, ilustracji, projektów, logo i obrazów, które pozostają wyłączną własnością Shares lub osób trzecich. Dostęp do Konta Użytkownika na warunkach przewidzianych w niniejszym Warunkach nie może być interpretowany jako przeniesienie na Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Użytkownik nie może udostępniać żadnego z powyższych elementów osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Shares. Obowiązuje Cię bezwzględny zakaz wykorzystywania wyżej wymienionych elementów w sposób, który nie jest dozwolony w niniejszych Warunkach, w szczególności wykorzystywania ich w celach komercyjnych (o ile i w zakresie, w jakim nie wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa).

Z drugiej strony, niniejsze Warunki nie dają nam prawa własności do Treści lub danych utworzonych przez Ciebie w Aplikacji, a niniejsze Warunki nie dają Shares żadnych praw do takich danych. Ponadto gwarantujesz, że posiadasz prawa własności intelektualnej lub zezwolenia na wykorzystanie danych i Treści wprowadzonych do Aplikacji.

Zobowiązujesz się do zrekompensowania nam wszelkich bezpośrednich szkód poniesionych przez nas, które wynikałyby z zakwestionowania przez osobę trzecią, zgodności danych lub Treści wprowadzonych przez Ciebie do Aplikacji, z przepisami prawa i regulacjami lub porządkiem publicznym, lub z braku praw własności intelektualnej lub zezwoleń pozwalających Ci na wykorzystanie danych i Treści.

Niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku udostępniania Treści innym Użytkownikom, w szczególności w kontekście opisanej poniżej funkcjonalności inwestowania społecznościowego, wyrażasz zgodę, aby tacy Użytkownicy mogli, bezpłatnie i wyłącznie do użytku osobistego, przeglądać i udostępniać takie Treści w Aplikacji lub za jej pośrednictwem. Ponadto Użytkownik wyraźnie upoważnia Shares, nieodpłatnie, do wykorzystywania, reprodukcji / ponownego udostępniania takich Treści oraz, w razie potrzeby, do dostosowania ich formatu do tego celu.

Artykuł 2 - Korzystanie z funkcjonalności Inwestowania Społecznościowego

Ogólne

Gdy założysz Konto Użytkownika, uzyskasz dostęp do funkcji Inwestowania Społecznego w Aplikacji. Dzięki temu Użytkownicy korzystający z Aplikacji mogą dzielić się informacjami między sobą i z nami.

Publikując treści i wiadomości za pomocą funkcji Inwestowania Społecznego, będziesz musiał przestrzegać naszych Wytycznych dla Społeczności (dostępnych w załączniku 1). Wytyczne dla Społeczności mówią o tym, jakie posty są dozwolone, a jakie nie, oraz jak należy zachowywać się w Społeczności.

Nasze Wytyczne dla Społeczności określają wskazówki dotyczące:

zamieszczania publikacji i wiadomości za pomocą funkcji Inwestowania Społecznościowego, zarówno publiczne, jak i ograniczone do publikacji i wiadomości Twoich "Znajomych" w Aplikacji; oraz

zamieszczania i wysyłania wiadomości przy użyciu tej funkcji.

Treści osób trzecich

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Shares nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub autentyczność jakichkolwiek postów, publikacji lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników Aplikacji za pomocą naszej funkcji Social Investing.

Podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że niniejsza funkcjonalność działa prawidłowo i że Treści w niej zamieszczone nie naruszają żadnych przepisów prawa ani regulacji, ale w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności za Treści zamieszczone przez osoby trzecie z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Zabraniamy dzielenia się jakimikolwiek informacjami, które mogą stanowić lub mają stanowić porady inwestycyjne, spersonalizowane rekomendacje, misseling usług finansowych oraz wszelkich innych działań związanych z reklamą usług finansowych i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku jakiejkolwiek transakcji dokonanej przez Użytkownika w oparciu o udostępnione informacje lub Treści przekazane za pośrednictwem funkcji Social Investing w Aplikacji.

Brak doradztwa w zakresie funkcji Social Investing

Nie wyrażamy zgody jakiejkolwiek osobie na korzystanie z funkcji Social Investing w celu prowadzenia działalności w charakterze doradcy finansowego lub zarządzającego portfelem.

Żadna osoba nie powinna wysyłać innym osobom wiadomości, tworzyć list obserwacyjnych lub w inny sposób wykorzystywać naszych narzędzi i kanałów inwestowania społecznościowego w celach biznesowych, w tym w celu przekazywania innym osobom osobistych rekomendacji. Osoby w grupie Znajomych w Shares nie powinny traktować zamieszczania pozytywnych wiadomości, w tym GIF-ów, do siebie nawzajem w związku z podejmowanymi inwestycjami w Aktywa jako rekomendacji dla nich osobiście.

Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnych w oparciu o informacje dostarczane przez poszczególnych inwestorów (którzy mogą być anonimowi lub niemożliwi do zidentyfikowania), takie jak szczegóły dotyczące dokonywanych przez nich transakcji lub w oparciu o jakiekolwiek wyrażane przez nich opinie.

Nieodpowiednie posty i wiadomości

Funkcja Social Investing w Aplikacji oraz nasze narzędzia do przesyłania wiadomości nie powinny być wykorzystywane do dzielenia się informacjami poufnymi lub innymi nieodpowiednimi informacjami.

Kiedy zamieszczasz informacje, to:

musisz upewnić się, że wszystkie zamieszczane przez Ciebie treści należą do Ciebie lub że masz prawo do zamieszczenia tych informacji, oraz że nie naruszasz spraw do prywatności, praw do wizerunku, praw autorskich, praw umownych lub innych praw jakiejkolwiek osoby, ani nie czynisz obraźliwych uwag dotyczących, zniesławiających lub krytykujących jakąkolwiek osobę lub podmiot;

będziesz odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające z naruszenia praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, a także za wszelkie inne szkody lub straty wynikające z zamieszczonych przez Ciebie treści;

nie możesz zamieszczać żadnych danych osobowych o sobie, informacji o swoim Koncie Użytkownika ani o innych osobach lub ich Kontach Użytkowników;

nie możesz podejmować prób uzyskania informacji osobistych lub Danych Uwierzytelniających innych osób;

nie możesz świadczyć usług doradztwa inwestycyjnego, usług zarządzania portfelem ani żadnych innych rodzajów usług wymagających zezwolenia organu rnadzoru;

nie możesz zamieszczać informacji, że Shares lub jakakolwiek inna osoba trzecia (lub jej grupa) popiera lub gwarantuje prawdziwość Twoich treści;

nie możesz reklamować ani promować innej firmy lub usługi, ani też żadnych rodzajów treści komercyjnych, w tym spamu; oraz

nie możesz zamieszczać niczego, co jest obraźliwe, podżegające, oszczercze, nękające, obraźliwe, seksualne, obraźliwe, rasistowskie, nieuprzejme, nienawistne, zagrażające, brutalne lub nielegalne.

Przegląd i moderacja

Będziemy, według naszego uznania i zgodnie z obowiązującym prawem, przeglądać i monitorować lub moderować działania związane z przesyłaniem wiadomości i postów za pośrednictwem Aplikacji. Jeśli naruszysz którąkolwiek z powyższych zasad lub naszych wytycznych, ograniczyć Ci dostęp do Aplikacji na stałe lub tymczasowo.

Możemy być również zobowiązani przez obowiązujące prawo do powiadomienia naszych organów regulacyjnych lub sądowych lub innych organów rządowych o naruszeniu niniejszych Warunków i naszych wytycznych, a także do udzielenia im pomocy w każdym dochodzeniu.

Artykuł 3 - Wzajemne komunikowanie się

Skontaktuj się z nami

Jeśli będziesz chciał porozmawiać z nami lub my z my będziemy chcieli porozmawiać z Tobą, w jakiejkolwiek sprawie wynikającej lub związanej z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji, Usług lub Treści, zrobimy to za pośrednictwem funkcji wiadomości, czatu lub innej funkcji dostępnej w Aplikacji. Wyrażając zgodę na niniejsze warunki, upoważniasz nas również do korzystania z adresu e-mail, który podajesz nam podczas tworzenia swojego Konta Użytkownika, w celu wysyłania Ci dokumentów lub innych informacji. Komunikacja z nami za pośrednictwem czatu może być prowadzona w języku angielskim.

Możemy monitorować, nagrywać i przechowywać komunikację, którą wymieniamy z Tobą. Będziemy przechowywać te zapisy zgodnie z obowiązującymi przepisami lub tak długo, jak uznamy to za konieczne, aby móc zapewnić Ci możliwość korzystania z Aplikacji. Okres przechowywania będzie wynosił co najmniej 5 lat po zakończeniu naszego stosunku umownego, a potencjalnie dłużej, jeśli zażądają tego odpowiednie organy regulacyjne.

Komunikacja elektroniczna

Potwierdzasz, że zgadzasz się na otrzymywanie informacji skierowanych do Ciebie osobiście (takich jak komunikaty, raporty, notatki i inne informacje od nas, w tym nasze polityki) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez Aplikację lub, w stosownych przypadkach, poprzez naszą Stronę Internetową, jeżeli spełnia ona niezbędne wymagania dotyczące dostarczania Ci informacji na "trwałym nośniku".

Potwierdzasz również, że zgadzasz się na otrzymywanie informacji, które nie są skierowane do Ciebie osobiście za pośrednictwem naszej Strony Internetowej lub jakiejkolwiek innej strony internetowej lub za pośrednictwem Aplikacji.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Aplikacji lub Usług można kierować do nas na adres complaints@shares.io. Składając reklamację należy podać następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail oraz powód reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Artykuł 4 - Twoje oświadczenia i zapewnienia

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji oraz informacji, treści i danych osobowych, do których może mieć dostęp, wyłącznie na warunkach określonych przez Nas. Użytkownik oświadcza, że posiada umiejętności pozwalające na prawidłowe korzystanie z Aplikacji, zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Wnioskując o utworzenie Konta Użytkownika oraz każdorazowo korzystając z Usług i Treści w Aplikacji, potwierdzasz, oświadczasz i zapewniasz, że:

 • jesteś uprawniony i posiadasz zdolność do założenia Konta Użytkownika i korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji; aby to zrobić, musisz mieć ukończone 18 lat lub być osiągnąć pełnoletność w kraju Twojego zamieszkania;
 • jesteś odpowiedzialny za korzystanie z Aplikacji, Konta Użytkownika oraz wszelkich Usług, o które wnioskujesz oraz za Treści wprowadzane przez Ciebie do Aplikacji;
 • jesteś świadomy, że korzystanie z Internetu niesie ze sobą ryzyko i wady, które mogą prowadzić do tymczasowych spadków wydajności technicznej i wydłużenia czasu reakcji podczas korzystania z Aplikacji online;
 • ewentualne przekazywanie Twoich Danych Uwierzytelniających lub wszelkich innych informacji, które uważasz za poufne, odbywa się na Twoją odpowiedzialność;
 • podejmiesz wszelkie odpowiednie środki w celu ochrony swoich systemów, sieci i własnych danych lub oprogramowania przed wirusami, które mogą przenikać z Twojego i innych systemów IT do Aplikacji;
 • w związku z tym nie wolno Ci wgrywać ani przesyłać do Aplikacji żadnego złośliwego kodu, ani też używać żadnego urządzenia elektronicznego, oprogramowania, algorytmu lub metody lub jakiejkolwiek innej strategii w celu manipulowania Usługami świadczonymi za pośrednictwem Aplikacji;
 • linki hipertekstowe lub jakiekolwiek inne linki umieszczone w Aplikacji mogą prowadzić do stron internetowych publikowanych przez osoby trzecie lub aplikacji, których treści nie kontrolujemy. Korzystanie z tych stron lub aplikacji jest Twoim wyłącznym wyborem i odbywa się na Twoją odpowiedzialność;
 • działasz we własnym imieniu, a nie w imieniu kogoś innego;
 • informacje i dokumenty, które nam przekazujesz są prawdziwe, dokładne i nie wprowadzają w błąd;
 • nie naruszasz żadnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu obowiązujących w Polsce i UE oraz nie używasz Aplikacji do prania pieniędzy lub unikania sankcji wobec jakiejkolwiek osoby, firmy lub państwa.
 • nie będziesz angażować się ani zachęcać innych do angażowania się w nadużycia rynkowe (w tym manipulacje rynkie i wykorzystywanie informacji poufnych w przypadku posiadania informacji poufnych na temat aktywów cyfrowych, w które inwestujesz), zarówno w kanałach społecznościowych Aplikacji, jak i w inny sposób.

Manipulacja rynkiem oznacza w tym przypadku wykorzystanie Aplikacji samodzielnie lub z innymi osobami w celu próby sztucznego zawyżania lub zaniżania ceny Aktywów lub wpływania w inny sposób na zachowanie danego rynku w celu osiągnięcia osobistych korzyści. Wykorzystanie informacji poufnych oznacza, ogólnie rzecz biorąc, obrót lub zachęcanie innych do obrotu Aktywami, w przypadku gdy użytkownik posiada istotne, niepubliczne informacje, które z jakiegokolwiek powodu mogą mieć wpływ na cenę danego Aktywa.

Artykuł 5 - Nasza odpowiedzialność

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, WARTOŚCI, ZAROBKÓW LUB DANYCH, ANI ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE SZKODY PONIESIONE PRZEZ CIEBIE LUB JAKĄKOLWIEK OSOBĘ TRZECIĄ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NASZEJ APLIKACJI.

Jesteśmy związani zobowiązaniem środków tylko w kontekście realizacji niniejszego Regulaminu. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za jakość dostępu do Aplikacji, gdyż usługa jest oferowana "taka jaka jest".

Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszych Warunków lub Warunków Szczegółowych z Twojej winy, z powodu oszustwa, zaniedbania lub błędu przypisanego, za które ponosisz odpowiedzialność, z powodu wystąpienia siły wyższej lub w przypadku awarii technicznej lub działania osób trzecich. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w korzystaniu z Aplikacji.

Siła wyższa oznacza nadzwyczajne zdarzenie lub okoliczność, na które nie mamy wpływu i którego nie mogliśmy przewidzieć ani zapobiec jego wystąpieniu.

Awaria techniczna oznacza: brak dostępu do sieci telefonicznej lub Internetu przez nas lub przez Ciebie, niedostępność naszych danych przechowywanych przez osoby trzecie i z przyczyn leżących po stronie tych osób trzecich, brak dostępu do Twojego Konta Użytkownika, oraz jakiegokolwiek innego konta z nim powiązanego (Rachunek Kryptoaktywów), która nie jest zawiniona przez nas, problem techniczny nieodłącznie związany z działaniem sieci blockchain lub "smart contractu", niedostępność lub utrata przez Ciebie dostępu do Twojego Konta Użytkownika, z przyczyn, za które ponosisz odpowiedzialność, a za które my nie ponosimy odpowiedzialność, problem techniczny nieodłącznie związanych z działaniem sieci blockchaina lub "smart contractu", utrata przez Ciebie dostępu do Twojego Konta Użytkownika lub jakiegokolwiek innego konta z nim powiązanego (np. Rachunek Kryptoaktywów), wynikająca z działania hakerów, ataku cyberbezpieczeństwa lub wirusa komputerowego lub innego złośliwego działania w odniesieniu do Twoich systemów komputerowych, systemów partnerów technicznych lub marketplace’ów wykorzystywanych przez nas do Usług, uniemożliwiających ich świadczenie ("Awaria Techniczna"). W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie niniejszych Warunków przez innego Użytkownika.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uchybienia i szkody wyrządzone przez Dostawcę Usług Płatniczych.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybory dokonywane podczas korzystania z Usług.

Potwierdzasz, że zostałeś należycie poinformowany o ryzyku związanym z Usługami świadczonymi za pośrednictwem Aplikacji. W tym kontekście, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • utratę, kradzież lub ujawnienie osobom trzecim, umyślnie lub nieumyślnie, danych do logowania lub hasło;
 • cyberatak, wirusy komputerowe, złośliwe oprogramowanie, awarie, kradzież, zagubienie lub uszkodzenie telefonu lub urządzenia blokującego dostęp do Twojego Konta Użytkownika, oraz wszelkich innych kont z nim powiązanych (np. Rachunek Kryptoaktywów), lub umożliwiającego dostęp osobom trzecim;
 • włamanie, kradzież, wymuszenie, przemoc, szantaż, oszustwo, manipulowanie osobami, nadużycie lub inne przestępstwo, którego padłeś ofiarą, a które mogło spowodować utratę aktywów lub świadczenie Usług niepożądanych;
 • utrata lub kradzież aktywów nabytych za pośrednictwem Aplikacji w jakikolwiek sposób;
 • bezprawne wykorzystanie nabytych za naszym pośrednictwem aktywów.

Staramy się, w miarę możliwości, zapewnić dostępność Strony Internetowej i Aplikacji przez 14 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Niemniej jednak korzystanie z Aplikacji lub Strony Internetowej może być czasowo zawieszone z powodu bieżących prac technicznych, migracji lub aktualizacji, awarii lub ograniczeń związanych z funkcjonowaniem Internetu lub sieci komunikacyjnych wykorzystywanych przez nas lub naszych partnerów.

Sieci, w których krążą dane, mają różną charakterystykę i przepustowość i w pewnych porach dnia mogą być przeciążone, co może mieć wpływ na czas pobierania i dostępność. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub brak możliwości dostępu do Aplikacji lub Strony Internetowej przez osoby trzecie lub przez Ciebie, za przeciążenie sieci internetowej, za nieodpowiedni sprzęt używany przez Ciebie, za prace techniczne lub aktualizację Aplikacji lub za inne okoliczności pozostające poza naszą kontrolą lub stanowiące przejaw siły wyższej. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, za ewentualne negatywne konsekwencje finansowe wynikające z niemożności uzyskania przez Ciebie dostępu do Aplikacji lub korzystania z Usług z przyczyn określonych powyżej.

Jesteś odpowiedzialny za zapłatę wszystkich właściwych podatków w związku z korzystaniem z Usług i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub utratę zysków, wynikające z podatków nałożonych na Ciebie w wyniku korzystania z naszych Usług lub z jakichkolwiek zmian stawek podatkowych. W przypadku braku pewności co do opodatkowania swoich inwestycji, należy zasięgnąć profesjonalnej porady.

Niezależnie od faktu, że Shares może dostarczać Ci informacje, które należy uwzględnić w zeznaniach podatkowych, Jesteś odpowiedzialny za weryfikację tych informacji na własną odpowiedzialność, wypełnianie obowiązków podatkowych i analizę własnej sytuacji podatkowej. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne konsekwencje podatkowe lub inną kwalifikację podatkową lub inne obliczenie podatków lub brak złożenia zeznania lub brak zapłaty podatku, lub jakiekolwiek kary, związane z inwestycjami dokonanymi za pośrednictwem Aplikacji.

Ponieważ system fiskalny i ubezpieczeń społecznych może podlegać zmianom, Shares nie przyjmuje żadnych zobowiązań w tym zakresie i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.

Artykuł 6 - Zmiana niniejszych Warunków

Z uzasadnionych powodów możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków. Możemy na przykład potrzebować wprowadzić nowe warunki lub zmienić istniejące warunki, aby odzwierciedlić zmiany w naszej działalności, usługach, Treściach lub produktach, lub sposobie ich dostarczania, systemach, z których korzystamy, kosztach jakie ponosimy w związku ze świadczeniem usług, zmiany w obowiązującym prawie lub regulacjach lub praktykach rynkowych, lub z innych ważnych powodów. W każdym przypadku poinformujemy Cię o zmianie niniejszych Warunków z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

O ile nie wypowiesz niniejszych Warunków w odpowiednim terminie, każdorazowo będziesz związany treścią nowych, zmienionych Warunków.

Artykuł 7 - Zamknięcie i zawieszenie Konta Użytkownika

Zamknięcie na Twój wniosek

Możesz zakończyć korzystanie z Aplikacji i umowę między nami na zasadach określonych w niniejszych Warunkach w dowolnym czasie i z dowolnego powodu poprzez dostarczenie nam oświadczenia w tym zakresie, pod warunkiem rozliczenia wszystkich zaległych transakcji. Transakcje już zlecone zostaną wykonane w normalnym toku działalności. Zamkniemy Twoje Konto Użytkownika tak szybko, jak to będzie możliwe po otrzymaniu Twojego zawiadomienia o rozwiązaniu umowy między nami.

Zamknięcie przez Ciebie Konta Użytkownika powoduje automatyczne rozwiązanie wszystkich Warunków Szczegółowych, które z nami zawarłeś, w tym zamknięcie Twojego Konta Krypto, rozwiązanie Twojej umowy bezpośrednio z niektórymi naszymi partnerami, a także rozwiązanie Twojej umowy z Dostawcą Usług Płatniczych oraz wszelkich innych umów zawartych z nami, z zastrzeżeniem wszelkich okresów wypowiedzenia określonych w naszych Warunkach Szczegółowych.

Konsekwencje rozwiązania dla Twoich obecnych inwestycji w Aktywa są opisane w naszych Warunkach Szczegółowych.

Zamknięcie i zawieszenie przez nas

Możemy również w każdej chwili zamknąć Twoje Konto Użytkownika i zakończyć stosowanie niniejszych Warunków do relacji między nami, ale tylko z uzasadnionych przyczyn, z zachowaniem co najmniej 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

Ostateczne zamknięcie przez nas Twojego Konta Użytkownika stanowi rozwiązanie wszystkich Warunków Szczegółowych uzgodnionych między Tobą a nami, zamknięcie Twojego konta krypto, rozwiązanie Twojej umowy bezpośrednio z niektórymi naszymi partnerami, a także rozwiązanie Twojej umowy z Dostawcą Usług Płatniczych oraz wszelkich innych umów z nami, z zastrzeżeniem wszelkich okresów wypowiedzenia określonych w naszych Warunkach Szczegółowych.

Konsekwencje takiego działa dla Twoich obecnych inwestycji w Aktywa zostały opisane w naszych Warunkach Szczegółowych.

Możemy również zamknąć Twoje Konto Użytkownika i zakończyć naszą relację opartą na zasadach opisanych w niniejszych Warunkach, jeśli:

 • utracimy zezwolenie na świadczenia Usług; lub
 • będziemy mieli podstawy by sądzić, że udostępnienie Ci Aplikacji naraża nas na działania lub negatywną ocenę naszych działań ze strony organów ścigania, organów rządowych lub nadzorczych.

zaistnieją wyjątkowe okoliczności, w tym m.in. jeśli:

 • mamy uzasadnione podstawy, aby uważać, że zachowujesz się nieuczciwie lub w inny sposób niezgodny z prawem;
 • mamy uzasadnione podstawy, aby uważać, że dążysz do wykorzystania swojego Konta Użytkownika i powiązanego z nim konta krypto, jeśli takie posiadasz, do manipulowania lub nakłaniania innych osób (samodzielnie lub w porozumieniu z innymi osobami) do manipulowania rynkiem w odniesieniu do posiadanych przez Ciebie inwestycji;
 • naruszasz niniejsze Warunki lub jakikolwiek dokument, do którego się on odnoszą, w sposób rażący lub uporczywy i nie zaprzestałeś tych działań w uzasadnionym terminie od skierowania przez nas prośby do Ciebie w tym zakresie;
 • mamy uzasadnione powody, aby uważać, że korzystanie przez Ciebie z Aplikacji jest szkodliwe dla nas lub dla naszego oprogramowania, systemów lub sprzętu;
 • mamy uzasadnione powody, aby uważać, że dalsze korzystanie przez Ciebie z konta może zaszkodzić naszej reputacji lub naszemu dobremu imieniu;
 • poprosiliśmy Cię o zwrot należnych nam środków, a Ty nie zrobiłeś tego w rozsądnym terminie;
 • stałeś się adresatem orzeczenie czyniącego Cię niezdolnym lub niespełniającym wymaganych warunków do korzystania z Aplikacji, a orzeczenie takie jest prawomocne;

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z powyższych przesłanek możemy również podjąć decyzję o zawieszeniu lub ograniczeniu dostępu do Twojego Konta Użytkownika i świadczenia Usług z nim związanych (lub jakiejkolwiek ich części) lub ograniczeniu określonego sposobu świadczenia Usług (np. za pośrednictwem Aplikacji lub Strony Internetowej). Takie zawieszenie nie uniemożliwi nam trwałego zamknięcia Konta Użytkownika w późniejszym terminie, ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi opisanymi powyżej.

Wyrażasz zgodę, że w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ani Shares, ani żadna ze spółek należących do naszej grupy, ani jej dyrektorzy, pracownicy, agenci, dostawcy lub wykonawcy nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności, niezależnie od jej charakteru i rodzaju, za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku zawieszenia świadczenia Usług.

Śmierć posiadacza Konta Użytkownika

W przypadku Twojej śmierci, zawiesimy dostęp do Twojego Konta Użytkownika tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, po otrzymaniu przez nas informacji o Twojej śmierci od osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia i niezbędne dowody w tym zakresie. Wartość Twoich Pozycji oraz wszelkie środki pozostające na Rachunku Pieniądza Elektronicznego mogą stanowić część Twojego majątku i pod warunkiem otrzymania przez nas odpowiedniego potwierdzenia od właściwego przedstawiciela odpowiedzialnego za zarządzanie Twoim majątkiem, możemy działać zgodnie z instrukcjami przekazanymi nam przez takiego przedstawiciela. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Ciebie straty lub szkody w związku z Twoimi Pozycjami w czasie, gdy oczekujemy na instrukcje od któregokolwiek z Twoich przedstawicieli. Umowa między nami na zasadach opisanych w niniejszych Warunkach pozostanie w pełnej mocy po Twojej śmierci, do czasu zamknięcia Twojego Konta Użytkownika i rozwiązania umowy między nami.

Artykuł 8 - Nasze prawo do zamrożenia, zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika i wszelkich powiązanych Usług ze względu na przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu lub zamrożenie aktywów

Możemy od czasu do czasu prosić o dodatkowe informacje lub dokumenty (w tym wymagane przez przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wszelkie inne podobne przepisy mające do nas zastosowanie, a także środki przeciwdziałania nadużyciom finansowym lub inne procedury wewnętrzne) lub o wyjaśnienia w związku z informacjami lub dokumentami dostarczonymi nam przez Ciebie, w momencie składania wniosku o otwarcie Konta Użytkownika lub w dowolnym momencie trwania naszej relacji.

Informacje przekazywane nam przez Klienta muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd. Jeśli nie podasz nam wymaganych informacji lub jeśli podasz niedokładne, niekompletne lub wprowadzające w błąd informacje z powodu okoliczności, za które ponosisz odpowiedzialność, lub jeśli według naszego uznania ustalimy, że podane przez Ciebie informacje narażają Shares na ryzyko związane z regulacjami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu lub inne podobne regulacje mające do nas zastosowanie, możemy odmówić Ci otwarcia u nas Konta Użytkownika. W sytuacji, gdy posiadasz już Konto Użytkownika, możemy zamrozić, zablokować lub zamknąć Twoje Konto Użytkownika lub zawiesić lub zaprzestać świadczenia Ci naszych Usług, rozwiązując wszystkie umowy między nami, jeżeli:

 • wymagamy, abyś dostarczył nam informacji, które pozwolą nam wypełnić nasze zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów lub naszych wewnętrznych procedur, a Ty nie jesteś w stanie lub nie chcesz dostarczyć nam tych informacji; lub
 • podane przez Ciebie informacje są niedokładne, niekompletne lub wprowadzające w błąd z powodu okoliczności, za które ponosisz odpowiedzialność; lub
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami Twoje aktywa podlegają zamrożeniu.

Zamrożenie, zablokowanie lub zaprzestanie świadczenia Usług nastąpi wówczas bez uprzedniego powiadomienia.

Artykuł 9 - Konsekwencje zamknięcia Konta Użytkownika

Możemy zachować kopię wszystkich zapisów dotyczących Twojego Konta Użytkownika, Twojej aktywności, Usług, które świadczyliśmy na Twoją rzecz, wszelkich zleceń, które złożyłeś u nas, danych dotyczących Twojego konta krypto, wszelkich innych kont powiązanych z Kontem Użytkownika oraz wszelkich Treści, które przesłałeś za pośrednictwem Aplikacji, zgodnie z naszą polityką przechowywania danych, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo będziesz musiał zwrócić nam wszelkie straty poniesione przez nas bezpośrednio w wyniku Twojego zaniedbania, oszustwa lub umyślnego działania lub istotnego naruszenia niniejszych Warunków.

Jeśli rozwiążemy naszą umowę z Tobą i zamkniemy Twoje Konto Użytkownika, poinformujemy Cię na piśmie, że zrobiliśmy to natychmiast i wyjaśnimy dlaczego, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, które nam to uniemożliwiają.

Jeśli działałeś z naruszeniem niniejszych Warunków, a my nie egzekwujemy naszych praw lub opóźniamy ich egzekwowanie, nie uniemożliwi nam to egzekwowania tych lub innych praw w późniejszym czasie.

Artykuł 10 - Postanowienia różne

10.1 Zawiadomienia

Wszelkie zawiadomienia, wnioski lub komunikaty przekazywane w związku niniejszymi Warunkami muszą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, listu lub poprzez funkcję czatu dostępną w Aplikacji i kierowane do odpowiedniej Strony.

Wszelkie komunikaty wiążą, w przypadku listu – od dnia jego otrzymania, a w przypadku poczty elektronicznej lub czatu - w momencie dostarczenia poczty elektronicznej lub wiadomości czatu, co jest potwierdzone pokwitowaniem doręczenia.

10.2 Hierarchia umów

W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami a jakimikolwiek innymi Warunkami Szczegółowymi, Strony wyraźnie uzgadniają, że postanowienia zawarte w Warunkach Szczegółowych mają pierwszeństwo stosowania.

10.3 Zrzeczenie się

Niewykonanie przez Stronę któregokolwiek z praw przyznanych na podstawie niniejszych Warunków w jakimkolwiek czasie nie stanowi zrzeczenia się tego prawa. Podobnie, nieskorzystanie przez Stronę w całości lub w części z jakiegokolwiek roszczenia regresowego na mocy niniejszych Warunków nie będzie skutkowało zrzeczeniem się tego roszczenia.

10.4 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli w jakikolwiek sposób jedno z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niewykonalne lub uznane za niebyłe, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień, a żadna ze Stron nie będzie mogła domagać się w związku z tym faktem odszkodowania.

10.5 Obowiązywanie

Wszystkie postanowienia niniejszych Warunków, w tym wszelkie inne dokumenty lub informacje, o których mowa w niniejszych Warunkach, stanowią całość Warunków uzgodnionych między Stronami w odniesieniu do jego przedmiotu i zastępują oraz unieważniają wszelkie wcześniejsze oświadczenia, negocjacje, ustalenia, komunikaty ustne lub pisemne, akceptacje, porozumienia i umowy między Stronami w odniesieniu do postanowień, do których stosuje się niniejsze Warunki lub które one przewidują.

10.6 Umowa dotycząca dowodów

Akceptacja niniejszych Warunków poprzez wyrażenie zgody, zatwierdzenie i inne oświadczenia składane za pomocą naszej Aplikacji stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą a nami.

Zapisy prowadzone w systemach Shares będą przechowywane z zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa i traktowane jako dowód komunikacji między Stronami.

Shares może śledzić aktywność przeglądania stron przez Użytkowników za pomocą narzędzi technicznych, takich jak logi połączeń, i w tym celu może przechowywać historię połączeń Użytkownika. Informacje te mogą być później wykorzystane jako dowód w przypadku sporu przeciwko Użytkownikowi.

10.7 Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

Strony ustalają, że wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszymi Warunkami, dotyczące ich ważności, interpretacji, wykonania, rozwiązania i wszelkich innych konsekwencji z tym związanych, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Ciebie.

Wszelkie spory staramy się rozwiązywać polubownie poprzez bezpośredni kontakt. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich problemów za pomocą poczty elektronicznej na adres: complaints@shares.io. Niezależnie od powyższego informujemy, że jeśli jesteś konsumentem, masz możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR służącej do rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń związanych z ich umowami - platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenci mogą również skorzystać z pomocy rzecznika praw konsumenta lub konsumenckich organizacji pozarządowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

DODATEK 1: Wytyczne dla Społeczności

Nasze wytyczne dotyczą naszego produktu w całości, niezależnie od tego, jak używasz Shares.

Czego możesz się po nas spodziewać

Naszym priorytetem jest budowanie zaufania i bezpieczeństwa w tej społeczności, a to oznacza zapewnienie, że wszyscy nasi członkowie będą przestrzegać tych wytycznych. Jesteśmy tu po to, by budować środowisko, którego chcesz być częścią, co oznacza, że możesz zauważyć, że nasi Moderatorzy podejmują działania przeciwko zachowaniom, które uważamy za sprzeczne z naszymi wytycznymi.

W większości przypadków działanie może oznaczać wydanie ostrzeżenia. Jednak w razie potrzeby podejmiemy kroki w celu usunięcia szkodliwych lub obraźliwych treści lub kont odpowiedzialnych za ich tworzenie. Wiemy, że ludzie popełniają błędy, ale są pewne zachowania, których nie będziemy akceptować.

Czego nie możesz przekazywać

Choć powinno być dość oczywiste, co jest niedopuszczalne, by dzielić się tym w tej społeczności, chcemy wskazać szczególnie ważne zachowania, których nie będziemy tolerować:

Mowa Nienawiści

Wszelkie formy nadużyć lub dyskryminacji wobec innych nie będą akceptowane przez Shares. Musisz szanować wszystkich, w tym pracowników Shares i moderatorów.

Próby doradzania lub wpływania na działania innych osób

Porady inwestycyjne nie są dozwolone na Shares, więc unikaj udostępniania treści, które zachęcają (świadomie lub nie) innych do działania w oparciu o to, co udostępniasz.

Nadużycia i molestowanie

Traktuj innych tak, jak sam chcesz być traktowany. Różnica zdań jest akceptowana, ale nadużycia i nękanie nie są fajne i nie będą tolerowane. Może to obejmować krzywdzący język lub powtarzające się, niechciane zachowanie wobec osób lub grup osób.

Udawanie kogoś, kim się nie jest

Nie oszukuj innych, podszywając się pod kogoś innego. Czy to przez podszywanie się, czy przez wprowadzanie innych w błąd co do swojego profilu lub doświadczenia inwestycyjnego.

Nadużycia rynkowe

Jest to termin zbiorczy, który obejmuje takie zachowania jak manipulacje i zmowy rynkowe, rozpowszechnianie plotek, wykorzystywanie informacji poufnych oraz spekulacje cenowe.

Spam

Doceniamy to, że ludzie są podekscytowani, ale upewnijmy się, że robią to z właściwych powodów. Nie spamuj naszej społeczności osobistymi linkami polecającymi lub ofertami promocyjnymi.

Groźby i zastraszanie

Absolutny zakaz. Obejmuje on bezpośrednie, pośrednie i sugestywne groźby kierowane do osób lub grup osób.

Zastanów się, czym się dzielisz

Nie będziemy tolerować udostępniania nieodpowiednich treści. Obejmuje to, ale nie jest ograniczone do: rozlewu krwi, samookaleczenia, nadużywania narkotyków, nagości, okrucieństwa wobec zwierząt.

Należy pamiętać, że jeśli nie zastosujesz się do tych wytycznych, możemy być zmuszeni do zamknięcia Twojego konta, a Ty możesz ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.

To czego chcielibyśmy od Ciebie!

Oto kilka sposobów, w jakie możesz pomóc nam stworzyć i utrzymać naprawdę wspaniałą społeczność, której Ty i wszyscy inni chcą być częścią.

Znaczące interakcje

Znajdź ludzi takich jak Ty, z tymi samymi pytaniami i celami inwestycyjnymi. Połącz się, zwiąż i dzielcie się swoją podróżą.

Udostępniaj przemyślane i istotne treści

Widziałeś ciekawy film lub edukacyjny wpis na blogu związany ze społecznością? Podziel się tym! Jeśli uważasz, że jest to przydatne, jest szansa, że inni też to zrobią.

Spraw, by inni czuli się mile widziani

Dołączenie do społeczności może być onieśmielające, więc witaj innych i angażuj się w ich treści.

Przekaż nam informację zwrotną

Powiedz nam, co myślisz, abyśmy mogli poprawić Twoje doświadczenia.

Wspieraj naszych Moderatorów

Pomóż nam stworzyć i utrzymać taką społeczność, której chcesz być częścią. Jeśli widzisz, że ktoś dzieli się czymś, co jest sprzeczne z naszymi wytycznymi, upomnij go uprzejmie. Jeśli nie czujesz się komfortowo, zawsze możesz skontaktować się z Moderatorem.

Bądź opiniotwórczy, ale nie kontrowersyjny

Chętnie wysłuchamy Twojego zdania na jakiś temat, ale prosimy o unikanie tematów spornych, takich jak polityka, religia i tematy nie mające związku z inwestowaniem.

Zbudowaliśmy pierwszy zestaw funkcjonalności Shares, aby pomóc Ci uzyskać pożądane doświadczenia. Dlatego masz możliwość zgłaszania i blokowania użytkowników oraz zgłaszania treści na swoim kanale aktywności i w społecznościach. Jeśli uważasz, że jakaś treść lub zachowanie narusza nasze wytyczne, zachęcamy do zgłoszenia nam tego. Wystarczy, że klikniesz trzech kropki ('...') obok danej treści, aby nas o niej powiadomić.

Zawsze poświęcimy czas, aby dokładnie przejrzeć te powiadomienia i podjąć działania, ale czasami popełniamy błędy. W końcu jesteśmy tylko ludźmi. Wiele zależy od tego, czy uda nam się zbudować dobrze prosperującą społeczność, więc prosimy o cierpliwość, jeśli nie uda nam się to za pierwszym razem! Właśnie stworzyliśmy zupełnie nowy zespół moderatorów, który powinien nam pomóc.

Myśl o Moderatorach jako o zarządcach naszej społeczności. Na razie nadzorują oni bezpośrednio naszą Społeczność, aby pomóc nam w utrzymaniu naszych wysokich standardów. Aby znaleźć Moderatora, możesz kliknąć na "Listę Członków" danej społeczności lub znaleźć oznaczenie "Moderator" na każdym poście, który udostępnia moderator. Nasz zespół moderatorów i wsparcia technicznego manualnie przejrzy zgłoszone przez Ciebie treści lub użytkowników, więc nie ma potrzeby kontaktowania się z nimi bezpośrednio.

Uczciwość i przejrzystość są ważne dla Shares. Jeśli będziemy musieli podjąć działania przeciwko treści, którą udostępniłeś, nigdy nie pozostawimy Cię w niewiedzy. Oczekuj, że otrzymasz od nas wiadomość e-mail z opisem tego, co się stało i dlaczego podjęliśmy stosowną decyzję.

Jeśli uważasz, że jest coś, co możemy zrobić, aby zapewnić lepsze doświadczenia dla naszej społeczności, chętnie o tym usłyszymy.

 • Ogólne
 • Akceptacja niniejszych Warunków
 • Artykuł 1 - Zakładanie i korzystanie z Aplikacji
 • Artykuł 2 - Korzystanie z funkcjonalności Inwestowania Społecznościowego
 • Artykuł 3 - Wzajemne komunikowanie się
 • Artykuł 4 - Twoje oświadczenia i zapewnienia
 • Artykuł 5 - Nasza odpowiedzialność
 • Artykuł 6 - Zmiana niniejszych Warunków
 • Artykuł 7 - Zamknięcie i zawieszenie Konta Użytkownika
 • Artykuł 8 - Nasze prawo do zamrożenia, zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika i wszelkich powiązanych Usług ze względu na przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu lub zamrożenie aktywów
 • Article 9 - Consequences of closing your User Account
 • Artykuł 10 - Postanowienia różne
 • DODATEK 1: Wytyczne dla Społeczności