Select location and language
Select your location
Select your language
Change language

Obserwuj nasze social media:

Umowa o Otwarcie Rachunku Kryptoaktywów i o Świadczenie Usług
SHARES DIGITAL ASSETS

Niniejsza umowa, dotycząca świadczenia usług w zakresie aktywów cyfrowych za pośrednictwem Rachunku Kryptoaktywów otwartego u nas za pośrednictwem Aplikacji, wraz ze wszystkimi załącznikami zawartymi w niniejszej umowie, z których każdy może być od czasu do czasu zmieniany lub uzupełniany ("Umowa"), stanowi podstawę relacji pomiędzy Tobą a nami. Warunki niniejszej Umowy będą miały do Ciebie zastosowanie od dnia otwarcia przez Ciebie Rachunku Kryptoaktywów za pośrednictwem Aplikacji na warunkach określonych poniżej i po zaakceptowaniu niniejszej Umowy za pośrednictwem Aplikacji.

W niniejszej Umowie "Klient", "Ty" lub "Twój" (lub podobne) odnosi się do Ciebie jako posiadacza Rachunku Kryptoaktywów, a "my", "nas" lub "nasz" (lub podobne) odnosi się do Shares Digital Assets spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzonej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 43, 31-545 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000978485, NIP: 6751766591 oraz REGON: 522390149, działającej jako dostawca usług w zakresie walut wirtualnych, wpisany do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych, prowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, pod nr. RDW-389. 

Akceptując niniejszą Umowę oraz otwierając lub korzystając z Rachunku Kryptoaktywów, zgadzasz się na warunki niniejszej Umowy oraz wszelkich innych umów lub dokumentów stanowiących jej część lub przywołanych w niniejszej Umowie.

Niniejsza Umowa jest wiążącą umową prawną i ważne jest, abyś przeczytał i zrozumiał jej warunki, zanim się na nią zgodzisz. W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej lub zasięgnąć niezależnej porady prawnej.

Ważne informacje

Przeczytaj uważnie

Co musisz wiedzieć

Informacje podane przez Shares Digital Assets sp. z o.o. (my lub Shares Digital Assets) informują Cię o nas oraz o warunkach prawnych i ryzyku, które dotyczą naszych usług związanych z aktywami cyfrowymi. Przed uzyskaniem dostępu do naszych usług związanych z aktywami cyfrowymi należy przeczytać i zaakceptować te warunki. Jeśli nie zaakceptujesz tych warunków, nie będziesz mógł korzystać z naszych usług dotyczących aktywów cyfrowych. 

Niniejsza Umowa powinna być przez Ciebie uważnie przeczytana przed jej zaakceptowaniem, a w szczególności w połączeniu z Warunkami Korzystania z Aplikacji Shares dostępnym tutaj, który został już przez Ciebie zaakceptowany.

Powinieneś również zapoznać się z naszym Ostrzeżeniem o Ryzyku (w Załączniku nr 1). Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi przed otwarciem Rachunku Kryptoaktywów i złożeniem jakichkolwiek Zleceń. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących treści niniejszego dokumentu (Ważne informacje), niniejszej Umowy lub naszych Warunków, należy zasięgnąć niezależnej profesjonalnej porady.

Brak systemu gwarantowania depozytów

Twoje straty w aktywach cyfrowych nie są pokrywane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku niewypłacalności, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Rachunek Pieniądza Elektronicznego nie jest objęty tym systemem.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej: https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/. 

Nie udzielamy porad 

Usługi Shares Digital Assets nie obejmują usług doradztwa (wykonujemy jedynie zlecenia). Świadcząc nasze usługi w zakresie aktywów cyfrowych, nie oceniamy przydatności jakiegokolwiek Aktywa lub usługi dla Ciebie, ani ich dopasowania do Twoich potrzeb  i nie jesteśmy zobowiązani do ostrzegania Cię, że rozważana przez Ciebie inwestycja nie jest odpowiednia. Nie udzielamy żadnych porad ani nie przekazujemy Ci żadnych spersonalizowanych zaleceń dotyczących przydatności lub adekwatności jakiejkolwiek konkretnej inwestycji. Od czasu do czasu możemy dostarczać Ci informacje na temat inwestycji, informacje te nie są i nie powinny być interpretowane jako porady. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za decyzje podjęte w odniesieniu do wszystkich zleceń. Jeśli nie jesteś pewny, czy dana inwestycja jest odpowiednia, mając na uwadze Twoje indywidualne potrzeby lub okoliczności, powinieneś zasięgnąć niezależnej i profesjonalnej porady.

Potencjalne zagrożenia 

Obrót aktywami cyfrowymi wiąże się z ryzykiem. Wartość Twoich inwestycji może obniżyć się, jak również wzrosnąć i możesz posiadać mniej niż kwota początkowej inwestycji, a w niektórych przypadkach możesz stracić całą kwotę początkowej inwestycji. Dotychczasowe wyniki inwestycyjne nie są wskaźnikiem przyszłych wyników. Więcej informacji dotyczących ryzyka związanego z inwestowaniem w aktywa cyfrowe za pośrednictwem Rachunku Kryptoaktywów znajduje się w naszym dokumencie Ostrzeżenie o Ryzyku w Załączniku nr 1. Przed użyciem Aplikacji do składania zleceń, musisz zastanowić się czy zrozumiałeś ryzyka wskazane w niniejszej Umowie i Ostrzeżeniu o Ryzyku.

Wymiana między aktywami cyfrowymi a walutami fiat.

Umożliwiamy zakup i sprzedaż aktywów cyfrowych za walutę fiat za pośrednictwem naszej Aplikacji na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

Wymiana między aktywami cyfrowymi 

Zapewniamy wymianę aktywów cyfrowych na inne aktywa cyfrowe za pośrednictwem naszej Aplikacji na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

Pośrednictwo w wymianie pomiędzy aktywami cyfrowymi a walutami fiat oraz w wymianie pomiędzy aktywami cyfrowymi

Realizując Twoje zlecenia, będziemy korzystać z jednej lub kilku Platform Aktywów Cyfrowych, z którymi mamy podpisane umowy.

Możesz anulować zamówienie tylko za naszą zgodą, o ile nie doszło do jego realizacji. W związku z tym, istotne jest, abyś upewnił się, że wprowadzasz dane dotyczące zlecenia poprawnie i że wyrażasz wolę, a także zdolność do przyjęcia wiążącego zobowiązania do zakupu, sprzedaży lub wymiany aktywów cyfrowych podczas składania zamówień.

Prowadzenie rachunku aktywów cyfrowych

Będziemy przechowywać aktywa cyfrowe, które inwestujesz, za pośrednictwem naszej Aplikacji na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

Rachunek pieniądza elektronicznego

Aby otworzyć u nas Rachunek Kryptoaktywów, powinieneś również otworzyć Rachunek Pieniędza Elektronicznego, który możemy nazywać "Rachunek Pieniądza Elektronicznego Shares". Rachunek Pieniądza Elektronicznego Shares jest oferowany przez zewnętrznego Dostawcę Usług Płatniczych, z którym będziesz miał bezpośrednią relację. Ani Shares Digital Assets, ani żaden inny podmiot z grupy Shares nie występuje w roli agenta Dostawcy Usług Płatniczych.

Pamiętaj, że Rachunek Pieniądza Elektronicznego nie jest rachunkiem bankowym. W związku z tym, wszelkie środki na Twoim Rachunku Pieniądza Elektronicznego nie są objęte systemem gwarantowania depozytów. Będą one stanowiły saldo pieniądza elektronicznego przechowywanego dla Ciebie przez Dostawcę Usług Płatniczych i będziesz miał bezpośrednie roszczenia wobec Dostawcy Usług Płatniczych o wykup Twojego pieniądza elektronicznego zgodnie z Warunkami Dostawcy Usług Płatniczych.

Podatki

Różne systemy podatkowe mogą mieć zastosowanie do Twojego obrotu aktywami cyfrowymi w zależności od Twojego osobistego statusu podatkowego oraz zasad i przepisów obowiązujących w danym czasie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za określenie Twoich obowiązków podatkowych w związku z obrotem aktywami, a w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie powinieneś skonsultować się z odpowiednim profesjonalnym doradcą. Shares nie świadczy usług doradztwa podatkowego.

Twoja sytuacja

Musisz przestrzegać wszystkich nałożonych na Ciebie obowiązków prawnych i regulacyjnych, w szczególności w zakresie opodatkowania, niezależnie od tego, czy Twoje miejsce zamieszkania lub konto bankowe znajduje się w Polsce czy za granicą. Jesteś zobowiązany do informowania nas o każdej zmianie adresu, konta bankowego lub sytuacji podatkowej oraz do jak najszybszego dostarczenia nam związanych z tym dokumentów.

Twoje finanse

Powinieneś upewnić się, że twoja sytuacja finansowa jest odpowiednia do zaangażowania się w kupno i sprzedaż Aktywów oraz że masz zdolność do poniesienia jakichkolwiek strat, które mogą wyniknąć z takiej działalności. Nie powinieneś zakładać możliwości generowania zysków w celu spłacenia jakiegokolwiek kredytu lub finansowania, które zorganizowałeś dla celów kupna i sprzedaży Aktywów. Nie powinieneś zawierać żadnych umów kredytowych w celu sfinansowania zakupu Aktywów za pośrednictwem Aplikacji.

Artykuł 1 – Słownik pojęć

W Umowie używamy pewnych terminów pisanych wielką literą, które mają znaczeniewskazane poniżej:

 • Ustawa AML: oznacza ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.). 
 • Aplikacja (lub Aplikacja): oznacza aplikację mobilną, za pośrednictwem której będziemy świadczyć nasze usługi, Konto Użytkownika i inne usługi na Twoją rzecz.
 • Klient: oznacza Użytkowników Aplikacji korzystających z usług związanych z aktywami cyfrowymi oferowanych przez Shares Digital Assets, w tym Ciebie.
 • Rachunek pieniądza elektronicznego (lub rachunek e-pieniądza): oznacza rachunek pieniądza elektronicznego / rachunek e-pieniądza elektronicznego otwarty u Dostawcy Usług Płatniczych, z którego musisz korzystać w celu opłacenia swoich transakcji oraz otrzymania wszelkich zysków lub innych środków pochodzących z zamkniętych Pozycji. Możemy nazywać go "Rachunkiem Pieniądza Elektronicznego Shares", ponieważ Shares Ci go udostępnia go Klientowi, przy czym my go nie dostarczamy, ponieważ nie jesteśmy emitentem pieniądza elektronicznego.
 • Rachunek Kryptoaktywów: oznacza rachunek do obrotu aktywami cyfrowymi, który otwierasz u nas w swoim imieniu, za pośrednictwem którego będzie składał Zlecenia poprzez Aplikację.
 • Konto Użytkownika: ma znaczenie nadane mu w Warunkach.
 • Warunki: oznaczają warunki korzystania z Aplikacji Shares zatwierdzone przez Klientów, z późniejszymi zmianami.
 • Warunki Dostawcy Usług Płatniczych: oznaczają warunki świadczenia usług płatniczych przez Dostawcę Usług Płatniczych, przekazane Ci oddzielnie. 
 • Waluta Bazowa: oznacza walutę kraju, w którym mieszkasz.
 • Opłaty Transakcyjne: oznaczają opłaty pobierane przez Shares Digital Assets od Klientów w związku ze świadczeniem usług związanych z aktywami cyfrowymi i wyszczególnione w Polityce Dotyczącej Opłat.
 • Siła wyższa: oznacza nadzwyczajne zdarzenie lub okoliczność, na które nie mamy wpływu i którego nie mogliśmy przewidzieć ani zapobiec jego wystąpieniu.
 • Aktywa: oznaczają aktywa cyfrowe dostępne za pośrednictwem Aplikacji, w odniesieniu do których możesz składać Zlecenia.
 • KYC: oznacza "poznaj swojego klienta" (ang. know your customer), procedurę identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta, część naszej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • Zlecenie: oznacza każdą instrukcję otrzymaną od Ciebie za pośrednictwem Aplikacji, dotyczącą kupna, sprzedaży lub wymiany Aktywa lub Aktywów. Zlecenia są realizowane na Platformie Aktywów Cyfrowych.
 • Platforma Aktywów Cyfrowych: oznacza dowolną platformę aktywów cyfrowych, na której aktywa cyfrowe są kupowane, sprzedawane lub wymieniane przez Shares Digital Assets w imieniu Klientów.
 • Polityka Dotycząca Opłat: oznacza dokument przygotowany przez Shares Digital Assets opisujący wszystkie Opłaty za wykonywanie Transakcji, obowiązujące Klientów i przekazywane zgodnie z postanowieniami artykułu nr 7.
 • Pozycje: oznaczają Aktywa, które posiadasz w wyniku Transakcji wykonanych za pośrednictwem Aplikacji, które zostały zrealizowane i zlecone.
 • Dostawca Usług Płatniczych: oznacza dostawcę usług płatniczych, który zapewnia Ci Rachunek Pieniądza Elektronicznego w celu finansowania transakcji i przeprowadzania transakcji płatniczych za pośrednictwem Aplikacji. 
 • Odnawialne Zlecenia Kupna: oznacza zlecenia regularnego zakupu określonych aktywów w określonym przez Użytkownika okresie czasu.
 • Shares Digital Assets: oznacza nas, jako dostawcę usług związanych z aktywami cyfrowymi, w związku ze świadczeniem usług związanych z aktywami cyfrowymi na Twoją rzecz.
 • Transakcja: oznacza zrealizowane Zlecenie kupna, sprzedaży lub wymiany, które zostało wykonane i złożone. 
 • Użytkownicy: oznacza użytkowników Aplikacji korzystających z usług oferowanych przez Shares Digital Assets, w tym Ciebie.

Terminy zdefiniowane w Warunkach mają takie samo znaczenie w niniejszym dokumencie. 

Artykuł 2 - Nasze usługi

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 Ustawy AML, niniejsza Umowa obejmuje świadczenie przez Shares Digital Assets następujących usług związanych z aktywami cyfrowymi ("Usługi"):

 • Prowadzenie rachunku aktywów cyfrowych ("Usługa Przechowania") ; 
 • Wymiana pomiędzy aktywami cyfrowymi a walutami fiat ("Usługa Kupna i Sprzedaży");
 • Wymiana aktywów cyfrowych na inne aktywa cyfrowe ("Usługa Wymiany").

Nasza Usługa Kupna i Sprzedaży oraz Usługa Wymiany są świadczone poprzez usługi pośrednictwa w wymianie (jest to osobna usługa świadczona przez nas zgodnie z przepisami Ustawy AML). Będziemy działać jako pośrednik między Tobą a Platformą Aktywów Cyfrowych, na której będą realizowane Twoje Zlecenia.

Usługi uważa się za świadczone na Twój wniosek, jeżeli zawnioskujesz o ich świadczenie w wyniku jakiejkolwiek komunikacji marketingowej dokonanej w dowolny sposób, która ze względu na swój charakter ma charakter ogólny i jest skierowana do nieograniczonej liczby osób (publicznie) lub większej grupy lub kategorii klientów

W zależności od Twojej osobistej sytuacji, tylko niektóre z usług mogą być dla Ciebie dostępne.

Przyjmujesz do wiadomości, że niektóre Usługi lub ich część, zgodnie z niniejszą Umową, mogą być również świadczone na Twoją rzecz przez inne spółki z grupy Shares (łącznie z Shares Digital Assets, "Shares" lub "my") (Użytkownik i Shares, zwani są łącznie "Stronami" lub każdy z osobna "Stroną"), jak również przez podmioty zewnętrzne, które występują w roli podwykonawcy Shares. 

2.1. Zakres naszych usług

Twoje Transakcje są przeprowadzane na Twój wniosek i na Twoją pełną odpowiedzialność, bez żadnych porad z naszej strony. Będziemy realizować Twoje Zlecenia na Platformie Aktywów Cyfrowych zgodnie z wymogami regulacyjnymi i będziemy przechowywać Twoje aktywa cyfrowe na Twoim Rachunku Kryptoaktywów.

Jak opisano w sekcji „Ważne Informacje”, usługi Shares nie obejmują udzielania przez nas jakichkolwiek porad inwestycyjnych dotyczących zalet danego Aktywa lub tego, czy dane Aktywo jest dla Ciebie odpowiednie. Nie będziemy udzielać Ci żadnych porad inwestycyjnych, prawnych, podatkowych ani jakichkolwiek innych porad; nie możesz również zwracać się do nas o takie porady, a wszelkie decyzje o nabyciu lub sprzedaży Aktywów należą wyłącznie do Ciebie i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Nie aprobujemy wykorzystywania Aplikacji przez jakąkolwiek osobę do udzielania porad innym użytkownikom. Dotyczy to również użytkowników z grupy "Znajomych" oraz wszelkich informacji zawartych na "listach obserwacyjnych" tworzonych przez różnych użytkowników.  Nie należy traktować żadnych oświadczeń, czynności ani informacji udostępnianych przez użytkownika Aplikacji jako osobistych rekomendacji lub sugestii dotyczących obrotu jakimikolwiek Aktywem za pośrednictwem Aplikacji.

 

2.2 Komunikacja elektroniczna

Potwierdzasz, że możemy komunikować się z Tobą w formie innej niż pisemna, a wszelkie informacje i dokumentacja przedumowna przekazywana Ci będzie również w formie elektronicznej. W przypadku, gdy przepisy wymagają dostarczenia dokumentów na trwałym nośniku, dokumenty zostaną przesłane na twój adres e-mail lub będziesz miał możliwość ich przeglądania i pobrania w celu zapisania na Twoim urządzeniu za pośrednictwem Aplikacji. 

Artykuł 3 - Otwarcie rachunku Kryptoaktywów 

3.1 Ogólne

Pod nazwą "Rachunek Kryptoaktywów" otwieramy w naszych księgach specjalne konto wyłącznie w celu rejestrowania Twoich Transakcji dokonywanych za pośrednictwem Aplikacji. To Rachunek Kryptoaktywów jest powiązany z Twoim Kontem Użytkownika.

Rachunek Pieniądza Elektronicznego zostanie również otwarty u Dostawcy Usług Płatniczych na warunkach określonych w artykule nr 7, w celu rejestrowania pieniężnego odpowiednika transakcji przeprowadzanych na aktywach cyfrowych zaksięgowanych na Rachunku Kryptoaktywów. Rachunek Pieniądza Elektronicznego działa w powiązaniu z Rachunkiem Kryptoaktywów.

3.2 Otwarcie Rachunku Kryptoaktywów

3.2.1. Modalności

Zanim będziesz mógł otworzyć Rachunek Kryptoaktywów i przeprowadzać Transakcje, musisz najpierw pobrać i zainstalować Aplikację. Korzystanie z Usług powiązanych z Rachunkiem Kryptoaktywów jest możliwe tylko wtedy, gdy zainstalujesz Aplikację, podasz swoje dane identyfikacyjne i dostarczysz wszystkie wymagane dokumenty w celu weryfikacji Twojej tożsamości i innych informacji zgodnie z Warunkami i niniejszą Umową. 

W każdym przypadku możemy wydać lub odmówić wydania zgody na otwarcie przez Ciebie Rachunku Kryptoaktywów bez konieczności uzasadniania naszej decyzji.

Rachunek Kryptoaktywów otwierane jest w Twoim imieniu i może stanowić tylko rachunek indywidualnym. Nie otwieramy rachunków wspólnych ani dzielonych. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Twój rachunek indywidualny może podlegać współwłasności lub podziałowi, uprzejmie prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas o tym, abyśmy mogli dokonać niezbędnych ustaleń.

Rachunku Kryptoaktywów nie można otworzyć w imieniu lub na rzecz osoby prawnej.

W przypadku, gdy jesteś ubezwłasnowolnioną osobą dorosłą o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, wszystkie aktywa cyfrowe zarejestrowane na Rachunku Kryptoaktywów muszą być zarządzane zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony, zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z polskim kodeksem cywilnym. W przypadku, gdy jest to system prawa obcego, wyraźnie wskazujemy, że musimy otrzymać wcześniej wszystkie przydatne dokumenty uzupełniające, które mogą rozgraniczyć i określić zakres uprawnień, jak również tożsamość i dokładną sytuację ubezwłasnowolnionej osoby dorosłej w odniesieniu do obowiązującego ustawodawstwa. W żadnym wypadku nie możemy ponosić odpowiedzialności za transakcje przeprowadzone przez osobę podlegającą ochronie lub jej przedstawiciela prawnego z pominięciem przepisów polskiego kodeksu cywilnego lub innej obowiązujące regulacji, regulującej obsługę Rachunku Kryptoaktywów i powiązanych z nim rachunków. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki transakcji przeprowadzonej na Rachunku Kryptoaktywów, jeżeli nie zostaliśmy poinformowani o ustanowieniu lub zmianie środka ochrony.

Rachunek Kryptoaktywów nie może być wykorzystywany do przechowywania aktywów cyfrowych w imieniu osób trzecich lub do zarządzania portfelem aktywów cyfrowych w imieniu osób trzecich.

Klient może otworzyć w naszych księgach tylko jeden Rachunek Kryptoaktywów, powiązany z jego jedynym Kontem Użytkownika.

3.2.2. Dokumenty pomocnicze

Składając wniosek o otwarcie Rachunku Kryptoaktywów, musisz dostarczyć nam następujące dokumenty: 

 • kopia ważnego dokumentu tożsamości;
 • kopię potwierdzenia adresu zamieszkania, liczącą mniej niż trzy miesiące; oraz
 • wszelkie inne dodatkowe dokumenty, które uznamy za niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Jeśli ta lista ulegnie zmianie, powiadomimy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pamiętaj, że w zależności od jurysdykcji, w szczególności poza Polską, w Aplikacji mogą być oferowane inne sposoby weryfikacji Twojej tożsamości, a lista akceptowanych dokumentów potwierdzających tożsamość może ulec zmianie. Zgodnie z Warunkami, będziemy również weryfikować Twoją tożsamość oraz, jeśli ma to zastosowanie, pochodzenie Twoich środków zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

3.3. Dostęp do Rachunku Kryptoaktywów

Twój osobisty numer telefonu zostanie powiązany z Rachunkiem Kryptoaktywów w momencie rejestracji w Aplikacji, aby zapewnić dostęp do Rachunku Kryptoaktywów jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem telefonu komórkowego, który służy jako urządzenie uwierzytelniające. Z Rachunkiem Kryptoaktywów może być powiązany tylko jeden telefon komórkowy. 

Możemy również sprawdzić ważność adresu e-mail, który podajesz nam podczas tworzenia swojego Konta Użytkownika, i używać go do kontaktowania się z Tobą od czasu do czasu.

Będziesz miał dostęp do Konta Użytkownika powiązanego z Twoim Rachunkiem Kryptoaktywów na warunkach określonych w Warunkach.

3.4. Działanie Rachunku Kryptoaktywów

3.4.1. Ogólne

Rachunek Kryptoaktywów jest prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktywa cyfrowe zarejestrowane na Rachunku Kryptoaktywów nie mogą być wykorzystywane przez Shares Digital Assets lub jakąkolwiek osobę trzecią na własny rachunek. 

Zgodnie z warunkami naszej Usługi Przechowywani, zobowiązujemy się do prowadzenia rachunku aktywów cyfrowych ("Rachunek Kryptoaktywów"), na którym przechowujesz swoje aktywa cyfrowe, oraz do administrowania nimi.

Zobowiązujemy się do przestrzegania zasad dotyczących obrotu i bezpieczeństwa aktywów cyfrowych, określonych przez obowiązujące przepisy.

3.4.2. Aktywa cyfrowe oferowane w Aplikacji

Tylko aktywa cyfrowe oferowane przez i dostępne za pośrednictwem naszej Platformy Aktywów Cyfrowych oraz zatwierdzone przez nas mogą być oferowane w Aplikacji i przechowywane na Twoim Rachunku Kryptoaktywów. Nie jesteśmy zobowiązani do zaakceptowania zdeponowania jakichkolwiek innych aktywów cyfrowych na Twoim Rachunku Kryptoaktywów. 

Obecnie nie ma możliwości przekazywania aktywów cyfrowych z zewnętrznego rachunku na Twój Rachunek Kryptoaktywów lub z Rachunku Kryptoaktywów na rachunek zewnętrzny. 

3.4.3. Ograniczenia Usług.

3.4.3.1. Kwota minimalna 

Zastrzegamy sobie prawo, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, do zmiany, bez wcześniejszego powiadomienia, minimalnej wartości wyrażonej w euro, w Twojej lokalnej walucie lub aktywach cyfrowych, niezbędnej do świadczenia danej Usługi w odniesieniu do danego aktywu cyfrowego (w tym minimalnej kwoty zakupu, sprzedaży lub wymiany). Kwoty te są dostępne w Aplikacji.

3.4.3.2. Maksymalna kwota i limity

Wyrażamy zgodę na korzystanie z naszych Usług (w ramach maksymalnej kwoty określonej w Aplikacji) tak długo, jak długo Twój Rachunek Kryptoaktywów nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa lub jesteś w stanie udowodnić pochodzenie środków (w walucie fiat lub w aktywach cyfrowych) podczas kupna lub sprzedaży lub wymiany aktywów cyfrowych, i tylko wtedy, gdy wydaliśmy pozytywną opinię na temat działania Usługi, po analizie Twoich dokumentów i informacji, które nam przekazałeś.

Limity kupna, sprzedaży lub wymiany mogą być ustalane w odniesieniu do okresu roku, na bazie dziennej, na bazie danego okresu czasu, lub bez limitu czasowego i mogą mieć zastosowanie do danego aktywa cyfrowego na Rachunku Kryptoaktywów. Wartość limitów odpowiada skumulowanym kwotom wszystkich transakcji przeprowadzonych w danym okresie lub w odniesieniu do danego aktywa cyfrowego, w zależności od sytuacji. Maksymalne kwoty i limity mogą się różnić w zależności od metody płatności. Użytkownik jest o tym informowany w Aplikacji.

3.4.4. Przegląd i monitorowanie korzystania przez użytkownika z naszych Usług 

W każdej chwili możemy zdecydować o zawieszeniu świadczenia Usługi na okres nie dłuższy niż 14 dni roboczych od daty zawnioskowania o Usługę, nie ponosząc odpowiedzialności za skutki takiego zawieszenia w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Po upływie tego okresu i bez ograniczeń czasowych możemy podjąć decyzję o zakazie świadczenia Usługi, zakazie lub ograniczeniu korzystania z określonych środków płatności lub zablokowaniu lub zawieszeniu Twojego Rachunku Kryptoaktywów, na tak długo, jak uznamy to za stosowne i jedynie z uzasadnionych powodów, w tym w celu wypełnienia naszych własnych zobowiązań oraz w związku z wątpliwościami, jakie możemy mieć m.in. co do uzasadnienia gospodarczego, celu lub źródła finansowania, niektórych Twoich Transakcji. 

Możemy potrzebować dodatkowych informacji i zadawać pytania w celu wypełnienia naszych zobowiązań. 

W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi i współpracy z Twojej strony:

 • W przypadku Transakcji, możemy anulować daną Transakcję, i zwrócić Ci środki po potrąceniu Opłaty Transakcyjnej oraz innych strat poniesionych przez nas w związku z realizacją tej Transakcji.
 • W przypadku każdej innej Usługi, możemy ją anulować. 

3.4.5. Zawieszenie lub zablokowanie Rachunku Kryptoaktywów

 • zapewnieniem zgodności z naszą wewnętrzną procedurą KYC;
 • zapewnieniem zgodności z wymogami regulacyjnymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu; 
 • wnioskiem właściwych organów;
 • z nieprzestrzeganie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub Warunków;  
 • uzasadnionym podejrzeniem, że padłeś ofiarą oszustwa, kradzieży, cyberataku, wyłudzenia, manipulacji, przemocy, szantażu; 
 • Twoim złym zachowaniem (obelgi, groźby, obraźliwe prośby itp.).

Zawieszony lub zablokowany Rachunek Kryptoaktywów uniemożliwi dostęp do Usług tymczasowo lub na stałe. 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje o jakimkolwiek charakterze wynikające z zablokowania lub zawieszenia Rachunku Kryptoaktywów, w tym za kradzież lub utratę aktywów cyfrowych przechowywanych na Rachunku Kryptoaktywów, które nastąpiły przed lub po zablokowaniu lub zawieszeniu Rachunku Kryptoaktywów w wyniku Twojego działania.

3.4.6. Usunięcie Rachunku Kryptoaktywów

Możesz zażądać usunięcia swojego Rachunku Kryptoaktywów w dowolnym momencie, powiadamiając o tym nasz Dział Obsługi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Spełnimy Twoje żądanie w rozsądnym czasie. 

W zakresie, w jakim Aplikacja nie umożliwia obecnie transferu aktywów cyfrowych posiadanych przez Ciebie na Twoim Rachunku Kryptoaktywów na zewnętrzny rachunek, będziesz musiał sprzedać wszystkie aktywa cyfrowe posiadane na Rachunku Kryptoaktywów w celu przekazania odpowiednich środków na Twój Rachunek Pieniądza Elektronicznego. W zakresie, w jakim minimalny próg 1 EUR (lub, w stosownych przypadkach, jego równowartość w dowolnej walucie obsługiwanej w Twoim kraju) dla sprzedaży aktywów cyfrowych jest zastosowany w Aplikacji, sprzedaż aktywów cyfrowych przechowywanych na Twoim Rachunku Kryptoaktywów może nie być możliwa, jeśli kwota takich aktywów cyfrowych jest niższa niż wyżej wymieniony próg minimalny. W takiej sytuacji powinieneś zrzec się wartości tego aktywa cyfrowego na Twoim Rachunku Kryptoaktywów, albo poczekać, aż Aplikacja zezwoli na przeniesienie Twoich aktywów cyfrowych na inny rachunek, w celu usunięcia Twojego Rachunku Kryptoaktywów.

3.4.7. Zamknięcie, zawieszenie lub zablokowanie Rachunku Kryptoaktywów

Poza tym, że Aplikacja nie posiada obecnie funkcjonalności umożliwiającej transfer aktywów cyfrowych z Twojego Rachunku Kryptoaktywów na rachunek zewnętrzny, nie będziemy mogli zwrócić aktywów cyfrowych na Twój Rachunek Kryptoaktywów w następujących przypadkach:

 • jeśli Konto Użytkownika zostało zawieszone, zamknięte lub zablokowane ; 
 • jeśli zdecydujemy się na to, aby spełnić nasze zobowiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmy;
 • na wniosek właściwego organu ;
 • jeśli padniemy ofiarą cyberataku, ataku logicznego (logical attack), wirusa, generycznemu lub innemu, atakowi fizycznemu na naszą siedzibę lub atakowi na integralność naszych pracowników podczas wykonywania ich obowiązków; 
 • jeśli Aplikacja i inne nasze systemy informacyjne są w trakcie przerwy technicznej;
 • jeśli do Twojego Rachunku Kryptoaktywów nie było dostępu przez co najmniej trzy kolejne miesiące, jeśli nie odpowiedziałeś na żadną z naszych wiadomości w ciągu 30 dni od ich otrzymania lub jeśli zmarłeś. 

3.4.8. Brak możliwości odstąpienia od umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 40 ust. 6 pkt 2) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów dotyczących instrumentów rynku pieniężnego, zbywalnych papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, jednostek uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, sprzedaży papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu oraz operacji finansowych, w których ustalono cenę, kurs, stopę procentową lub indeks, a w szczególności nabywanie walut, papierów wartościowych, złota lub innych metali szlachetnych, towarów lub praw, w tym umowy obliczone tylko na różnice cen, opcje i prawa pochodne, zawarte na umówioną datę lub umówiony termin, w obrocie rynkowym. Ponadto zgodnie z art. 40 ust. 6 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów całkowicie wykonanych na żądanie konsumenta przed upływem terminów do odstąpienia od umowy.

3.5. Transakcje płatnicze na Rachunku Pieniądza Elektronicznego powiązanym z Rachunkiem Kryptoaktywów

Dla celów transakcji płatniczych związanych z Transakcjami, powinieneś postępować zgodnie z Warunkami Dostawcy Usług Płatniczych.

Artykuł 4 - Usługa przechowania dotycząca aktywów cyfrowych

Usługi Przechowania oznaczają przechowywanie przez nas Twoich kluczy kryptograficznych oraz udzielone nam upoważnienie do korzystania z nich w Twoim imieniu w Aplikacji.

4.1. Dostępność Usług Przechowania

Usługa Przechowania oferowana jest Klientom, którzy posiadają działający Rachunek Kryptoaktywów i mają do niego dostęp za pośrednictwem Aplikacji.

Usługa Przechowania jest dostępna po zakupie przez Klienta aktywów cyfrowych.

Zachowamy klucze kryptograficzne do Rachunku Kryptoaktywów i dostęp do Aktywów zdeponowanych zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej Umowie. Będziemy prowadzić takie zapisy, które są niezbędne, aby umożliwić nam rozróżnienie w dowolnym czasie aktywów cyfrowych zdeponowanych przez Ciebie, aktywów cyfrowych zdeponowanych przez innych Klientów i naszych własnych aktywów cyfrowych, w sposób wydzielony od aktywów cyfrowych Klientów.

Saldo Rachunku Kryptoaktywów Klienta jest dostępne w każdej chwili w Aplikacji (z wyjątkiem przypadku Awarii Technicznej lub Siły Wyższej).

4.2 Obsługa Usług Przechowania

Shares Digital Assets oferuje swoim klientom możliwość przechowywania aktywów cyfrowych, które zdeponowali na swoim Rachunku Kryptoaktywów.

Shares Digital Assets zapewnia Usługę Przechowania aktywów cyfrowych przy użyciu rozwiązania technologicznego od zewnętrznego dostawcy usług. Aktywa cyfrowe są przechowywane przy użyciu technologii opracowanej przez tego wyspecjalizowanego dostawcę.

Klienci nie posiadają klucza prywatnego do swojego Rachunku Kryptoaktywów. Shares Digital Assets jest odpowiedzialna za przechowywanie aktywów cyfrowych Klientów.

Rachunek Kryptoaktywów Klienta jest rachunkiem, które wskazuje saldo Klienta w aktywie cyfrowym. Dostęp do aktywów cyfrowych jest zabezpieczony przez Shares Digital Assets. Jako Klient wyraźnie potwierdzasz, że nie masz bezpośredniego dostępu do swoich aktywów cyfrowych, ponieważ przechowanie ich zostało powierzone nam.

Aktywa cyfrowe są przechowywane przez Shares Digital Assets na oddzielnych Rachunkach Kryptoaktywów, zwanych również portfelami, w zależności od charakteru aktywów cyfrowych i ich powiązanych blockchainów. Twoje aktywa cyfrowe i nasze aktywa cyfrowe są przechowywane na oddzielnych rachunkach kryptoaktywów. Czasami niektóre aktywa cyfrowe, które przechowujesz na swoim Rachunku Kryptoaktywów, mogą stać się niedostępne do zakupu, sprzedaży lub wymiany z powodu niemożności składania Zleceń za pośrednictwem Platformy Aktywów Cyfrowych.  Dołożymy wszelkich starań, aby poinformować Cię z jak największym wyprzedzeniem, zanim takie aktywa cyfrowe staną się niedostępne. W takim przypadku będziesz miał czas do dnia (włącznie), o którym Cię powiadomimy, aby wymienić lub sprzedać odpowiednie aktywa cyfrowe, w przeciwnym razie nieodwołalnie upoważniasz Shares Digital Assets do sprzedaży wszystkich takich aktywów cyfrowych przechowywanych na Twoim Rachunku Kryptoaktywów. Wszelkie wpływy ze sprzedaży takich aktywów cyfrowych zostaną zapisane na Twoim Rachunku e-pieniądza. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, przyjmujesz do wiadomości, że sprzedaż jego aktywów cyfrowych na warunkach określonych powyżej w żaden sposób nie wiąże się z naszą odpowiedzialnością. 

4.3 Nasze zobowiązania i zastrzeżenia 

Shares Digital Assets zobowiązuje się do zapewnienia środków zapewniających bezpieczeństwo aktywów cyfrowych, które przechowuje w Twoim imieniu oraz bezpieczeństwo i odporność swoich systemów komputerowych. Shares Digital Assets posiada zasoby ludzkie, materialne i techniczne do obsługi Usługi Przechowania.

Shares Digital Assets może ponosić odpowiedzialność wyłącznie za naruszenia własnych systemów komputerowych znajdujących się pod jej kontrolą. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie może zatem ponosić odpowiedzialności za konsekwencje mające wpływ na przechowanie aktywów cyfrowych w przypadku (i) awarii technicznej, w tym partnera(ów) technologicznego(ych), na którym(ch) Shares Digital Assets polega w celu świadczenia Usługi Przechowania, (ii) działania Siły Wyższej, (iii) naruszenia bezpieczeństwa Klienta w jakikolwiek sposób, porwanie lub żądanie okupu od Klienta lub jego bliskich, (iv) atak komputerowy lub złośliwy zamiar ze strony hakerów lub (v) atak logiczny (logical attack) lub wirus generyczny (generic virus) lub nie generyczny (non-generic virus) mający wpływ na komputer Klienta, system poczty elektronicznej, telefon lub zasoby komputerowe, (vi) błąd, zaniedbanie lub złośliwe działanie przypisane Klientowi, (vii) nieprzestrzeganie przez Klienta niniejszych warunków.

4.4 Zarządzanie Forkiem i Airdropem

W przypadku Forka (miękkiego lub twardego) lub Airdropu związanego z aktywami cyfrowymi posiadanymi przez Użytkowników, Shares Digital Assets przeprowadzi indywidualną analizę tych sytuacji, aby określić, czy chcemy zaoferować przechowanie lub umożliwić obrót tymi nowymi aktywami cyfrowymi. Ponadto, Platforma Aktywów Cyfrowych lub inni dostawcy usług zewnętrznych zaangażowani w świadczenie usług dla Użytkowników mogą nie pozwolić nam na efektywne wspieranie Forków i Airdropów.

Fork może wystąpić, gdy Blockchain dzieli się na dwa różne łańcuchy z różnymi zasadami konsensusu. Shares Digital Assets rozważy w każdym indywidualnym przypadku, według własnego uznania, czy aktywa cyfrowe przydzielone klientowi w wyniku Forka będą nadal obsługiwane.

Airdrop polega na nieodpłatnym przekazaniu osobie trzeciej aktywa cyfrowego w sposób losowy, w zależności od wykonania przez odbiorcę określonych usług. W zamian za usługi nie żąda się zatem żadnej rekompensaty finansowej. W zamian beneficjent musi przestrzegać pewnych zobowiązań, które różnią się w zależności od projektu. Mogą one obejmować dołączenie do grupy na portalach społecznościowych, dodanie kanału Telegram lub udostępnianie wiadomości.

4.5. Zwrot przechowywanych kryptoaktywów 

Klient, który przechowywał swoje aktywa cyfrowe z Shares Digital Assets przyjmuje do wiadomości, że na obecnym etapie rozwoju Aplikacji, Klient nie może zażądać wypłaty aktywów cyfrowych przechowywanych na Rachunku Kryptoaktywów na rachunek zewnętrzny, poza Aplikacją. 

Przystępując do procesu zakupu, Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie będzie mógł przenieść swoich aktywów cyfrowych z Rachunku Kryptoaktywów, o ile rozwój tej funkcjonalności tego nie umożliwi.

Artykuł 5 - Usługi kupna i sprzedaży aktywów cyfrowych w walucie Fiat

5.1. Twoje Zlecenia

Zlecenie (włączając Odnawialne Zlecenia Kupna) jest Twoją dyspozycją dotyczącą kupna, sprzedaży lub wymiany danego Aktywa, składaną za pośrednictwem Aplikacji. 

Obecnie udostępniamy zlecenia, które są automatycznie realizowane, poprzez API, na Platformie Aktywów Cyfrowych za pośrednictwem naszej Aplikacji.

My jedynie przekazujemy Twoje Zlecenia do Platformy Aktywów Cyfrowych w celu ich realizacji.

5.2. Realizacja Twoich Zleceń

Jeśli Twoje Zlecenie zostanie zaakceptowane przez nas i przez Platformę Aktywów Cyfrowych, zostanie ono zrealizowane przez Platformę Aktywów Cyfrowych. Jesteśmy odpowiedzialni za realizację Twojego Zlecenia złożonego za pośrednictwem Aplikacji. Będziemy realizować Twoje Zlecenia wyłącznie na Platformie Aktywów Cyfrowych, z którą współpracujemy.

Otwierając Rachunek Kryptoaktywów, wyrażasz zgodę na realizację przez nas Twoich Zleceń na Platformie Aktywów Cyfrowych. 

5.3. Składanie i anulowanie Zleceń

Zlecenia mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji. Zlecenia muszą odnosić się do Aktywów, które są dostępne za pośrednictwem Aplikacji w danym czasie. Mamy wyłączne prawo decydowania o Aktywach, które udostępniamy Ci za pośrednictwem Aplikacji.

Dostarczymy Ci orientacyjne ceny odpowiednich Aktywów, które możesz kupić, sprzedać lub wymienić za pośrednictwem Aplikacji, ale nie tworzymy tych cen i nie mamy nad nimi kontroli, ponieważ są nam dostarczane przez Platformę Aktywów Cyfrowych. Pamiętaj, że składając Zlecenie, podejmujesz wiążące zobowiązanie do kupna, sprzedaży lub wymiany Aktywa. Możesz anulować lub wycofać Zlecenie przed jego realizacją, z zastrzeżeniem ograniczeń Platformy Aktywów Cyfrowych i tylko za naszą uprzednią zgodą, której udzielenia nie będziemy bezzasadnie odmawiać. 

Nie uznaje się, że otrzymaliśmy wniosek o anulowanie lub zmianę Zlecenia, dopóki nie powiadomimy Cię o jego otrzymaniu. Po otrzymaniu wniosku o anulowanie lub zmianę Zlecenia możemy, ale nie będziemy zobowiązani do anulowania lub zmiany jakiegokolwiek Zlecenia, po przekazaniu nam takiego Zlecenia. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić prośbę o anulowanie lub zmianę zanim Zlecenie zostanie zrealizowane przez Platformę Aktywów Cyfrowych, niemniej w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli takie anulowanie lub zmiana nie zostanie dokonana. W przypadku, gdy anulujemy lub zmienimy, lub podejmiemy próbę anulowania lub zmiany, jakiegokolwiek Zlecenia na Twoje życzenie, poniesiesz wszystkie koszty i wydatki, które możemy w związku z tym ponieść. Innymi słowy, będziesz związany realizacją przez Platformę Aktywów Cyfrowych dowolnego Zlecenia (w całości lub w części), jeśli i w zakresie, w jakim takie Zlecenie (lub jego część) nie zostało anulowane lub zmienione zgodnie z Twoją prośbą.

Powinieneś zawsze dokładnie sprawdzić, przed złożeniem jakiegokolwiek Zlecenia, czy:

 • wprowadziłeś prawidłowe wartości;
 • jesteś pewien, że chcesz kontynuować to Zlecenie;
 • rozumiesz w jaki sposób niniejsza Umowa ma zastosowanie do tego Zlecenia;
 • chcesz i jesteś w stanie ponieść ryzyko wszelkich potencjalnych strat związanych z tym Aktywem; oraz
 • Rozumiesz ryzyko związane z tym aktywem.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie przekazywane Zlecenia są dokładne, prawidłowe i przekazane w wyraźny sposób. 

Niezależnie od powyższego, wszystkie Zlecenia przekazane nam będą uważane za nieodwołalne, a my będziemy uprawnieni do przekazywania takich Zleceń Platformie Aktywów Cyfrowych, zgodnie z niniejszą Umową.

5.4. Przyjmowanie Zleceń 

My oraz Platforma Aktywów Cyfrowych podejmujemy ostateczną decyzję, czy zaakceptować złożone przez Ciebie Zlecenie. Jeśli my lub Platforma Aktywów Cyfrowych odrzucimy Zlecenie, nie będziemy musieli wyjaśniać dlaczego Zlecenie zostało odrzucone, ale powiadomimy Cię o tym.

Platforma Aktywów Cyfrowych utrzymuje również różne limity i tolerancję ryzyka, które mają wpływ na to, czy Platforma Aktywów Cyfrowych przyjmie Zlecenie, czy nie, a my nie mamy nad tym kontroli.

Zlecenia mogą być również odrzucone przez Platformę Aktywów Cyfrowych lub niezłożone przez nas z przyczyn dotyczących:

 • ograniczenia w obrocie nałożone przez organy nadzoru na niektóre aktywa;
 • ograniczenia w obrocie nałożone na nas przez Platformę Aktywów Cyfrowych; lub
 • brak wystarczających środków na Rachunku Pieniądza Elektronicznego do opłacenia tego Zlecenia; lub 
 • jeśli przyjęcie Zlecenia naruszyłoby limit, który ma zastosowanie do Twojego Rachunku Kryptoaktywów; lub jeśli przyjęcie Zlecenia naruszyłoby limit, który ma zastosowanie do Twojego Konta Użytkownika; lub
 • innych powodów, w dogodnym dla nas czasie, bez konieczności uzasadniania naszej decyzji.

5.5. Odnawialne Zlecenia Kupna

Użytkownik może zdecydować się na zautomatyzowanie składania niektórych Zleceń poprzez składanie Odnawialnych Zleceń Kupna. 

Oprócz podlegania tym samym warunkom co każde Zlecenie, Odnawialne Zlecenia Kupna podlegają dodatkowym następującym warunkom:

 • musisz zdefiniować w Aplikacji przedział czasowy, w którym Odnawialne Zlecenie Kupna jest składane i powtarzane (dostępne przedziały czasowe są podane w Aplikacji);
 • Wszystkie Odnawialne Zlecenia Kupna będą tworzone i przesyłane na Platformę Aktywów Cyfrowych w celu realizacji lub dalszej transmisji w celu realizacji w godzinach 10:15 - 10:45 czasu środkowoeuropejskiego, w którym aktywa będące przedmiotem Odnawialnego Zlecenia Kupna są przedmiotem obrotu. Zlecenia mogą być realizowane w każdym dniu tygodnia; 
 • Jeśli na Rachunku Pieniądza Elektronicznego nie ma wystarczającego salda, aby zapłacić za dane Odnawialne Zlecenie Kupna (w tym wszelkie opłaty i/lub prowizje mające zastosowanie do takiego Zlecenia), dane Odnawialne Zlecenie Kupna zostanie pominięte, ale nie wpłynie to na kolejne zaplanowane Odnawialne Zlecenia Kupna.

5.6. Anulowanie Zleceń/Pozycji

Mogą wystąpić przypadki, w których my lub Platforma Aktywów Cyfrowych zostanie poproszona przez odpowiedni organ nadzoru lub inny podmiot lub organ sprawujący nad nami nadzór, o anulowanie Twoich Zleceń lub Pozycji. W takiej sytuacji będziemy starali się powiadomić Cię o takim żądaniu, a Ty zgadzasz się dołożyć wszelkich starań, aby współpracować z nami oraz, w niezbędnym zakresie, z Platformą Aktywów Cyfrowych w celu spełnienia takiego żądania dotyczącego anulowania Twojego Zlecenia lub Pozycji, w tym podejmiesz wszelkie działania, które mogą zostać Ci zakomunikowane przez nas w celu spełnienia żądania strony trzeciej w odniesieniu do Twoich Pozycji.

5.7 Zakaz krótkiej sprzedaży

Aplikacja nie może być wykorzystywana do krótkiej sprzedaży Aktywa, tzn. sprzedaży Aktywa, którego jeszcze nie posiadasz, w oczekiwaniu na spadek ceny tego Aktywa, co umożliwia sprzedaż Aktywa po wyższej cenie i daje możliwość ponownego zakupu tego Aktywa na rynku po niższej cenie w późniejszym czasie, przy czym zysk stanowi różnica między wyższą a niższą ceną.  Aby sprzedać Aktywa za pośrednictwem Aplikacji, musisz wcześniej nabyć to Aktywa poprzez złożenie Zlecenia kupna tego Aktywa za pośrednictwem Aplikacji, które zostało następnie zrealizowane. 

5.8. Poślizg cenowy

Ze względu na nieodłączną naturę rynku podlegającego wahaniom, ceny orientacyjne mogą się zmieniać, czasami szybko i znacząco, i może nie być możliwa realizacja Zlecenia po cenie pokazanej w Aplikacji przed złożeniem Zlecenia.   "Poślizg cenowy" oznacza, że cena, po której złożyłeś swoje Zlecenie, może nie być ceną, po której Twoje Zlecenie zostanie w rzeczywistości zrealizowane.   W niektórych okolicznościach Twoje Zlecenie może zostać zrealizowane po "lepszej" cenie, a w innych okolicznościach może zostać zrealizowane po "gorszej" cenie niż cena podana Ci za pośrednictwem Aplikacji. Jeśli zlecenie zostanie zrealizowane po cenie "gorszej" niż cena Aktywa w momencie składania przez Ciebie Zlecenia, nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za zwrot różnicy w tych cenach.

5.9. Nasza sprawozdawczość 

5.8.1. Sprawdzanie Twojego Rachunku Kryptoaktywów

Będziesz mógł w Aplikacji w czasie rzeczywistym zobaczyć, jakie Zlecenia zostały zrealizowane w Twoim imieniu przez Platformę Aktywów Cyfrowych, a tym samym jakie Aktywa posiadasz na swoim Rachunku Kryptoaktywów. Dostęp do usługi sprawdzenia Twojego Rachunku Kryptoaktywów jest funkcjonalnością regulowaną przez Warunki. 

5.9.2. Potwierdzenia 

Dla każdej Transakcji dotyczącej Aktywa dostarczymy Ci informacje z potwierdzeniem transakcji. Informacja z potwierdzeniem transakcji zostanie udostępnione Ci w Aplikacji tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie nie później niż pierwszego dnia roboczego po wykonaniu Transakcji. Możesz w każdej chwili poprosić nas o aktualizację statusu swojego Zlecenia - kontaktując się z nami za pośrednictwem funkcji czatu w aplikacji. Twoim obowiązkiem jest powiadomienie nas za pośrednictwem funkcji Czat w Aplikacji, jeśli nie otrzymasz informacja z potwierdzeniem transakcji do końca pierwszego dnia roboczego po wykonaniu Transakcji.

Informacja może wskazywać w szczególności:

 • cyfrowe aktywa podlegające obrotowi i ich ilość;
 • charakter zlecenia (kupno, sprzedaż, wymiana lub inne);
 • pieczęć czasu (dzień, godzina) i cena wykonania (jednostkowa i całkowita);
 • kwota Transakcji z wyodrębnionymi opłatami, prowizjami, podatkami i innymi obciążeniami; 
 • zastosowany kurs walutowy, gdy Zlecenie wiąże się z przewalutowaniem ;
 • szczegóły dotyczące płatności dokonanej przez Zamawiającego.

Będziesz miał czternaście (14)  dni roboczych, od daty doręczenia informacji z potwierdzeniem transakcji, na zgłoszenie wszelkich uwag lub reklamacji. W zakresie dozwolonym przez prawo, po upływie tego okresu, będziemy uważać, że zaakceptowałeś warunki realizacji transakcji.

5.9.3. Raporty okresowe

Dostarczymy Ci okresowe raporty dotyczące Twoich aktywów cyfrowych i wszelkich sald pieniężnych na trwałym nośniku, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

W ciągu jednego miesiąca od daty wysłania lub udostępnienia Ci raportu, będziesz miał czas na zgłoszenie wszelkich uwag lub reklamacji. W zakresie dozwolonym przez prawo, po upływie tego okresu, będziemy uważać, że zaakceptowałeś raport, chyba że będziesz w stanie udowodnić błąd, zaniechanie lub oszustwo z naszej strony.

5.9.5. Informacje podatkowe

Aby umożliwić Ci wypełnienie obowiązków podatkowych w związku z Twoimi Aktywami, prześlemy Ci lub udostępnimy na trwałym nośniku, tak szybko jak to możliwe przed upływem terminu złożenia rocznego zeznania podatkowego, zestawienie transakcji na aktywach cyfrowych. 

W celu spełnienia naszych własnych zobowiązań podatkowych, będziemy wymagać od Ciebie podania nam Twojej rezydencji podatkowej (rezydencji podatkowych), dostarczenia nam niezbędnej dokumentacji potwierdzającej rezydencję podatkową, jeśli będzie to wymagane, oraz niezwłocznego informowania nas o wszelkich zmianach Twojej rezydencji podatkowej.  

5.10. Wyceny

Orientacyjne wyceny Twoich Aktywów zostaną przekazane Ci w euro lub dolarach amerykańskich lub innej walucie fiat obowiązującej w Twoim jurysdykcji, z zastosowaniem kursów dostarczonych przez Dostawcę Usług Płatniczych lub Platformę Aktywów Cyfrowych. Wyceny będą aktualizowane w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

5.11. Składanie Zleceń w imieniu własnym

Musi działać we własnym imieniu i na własny rachunek w odniesieniu do wszystkich składanych przez Ciebie Zleceń, co oznacza, że jesteś osobą, która będzie kupować, sprzedawać lub wymieniać Aktywa. Nie możesz składać Zleceń w imieniu innych osób.

Na można udzielać pełnomocnictw do Rachunku Kryptoaktywów.

Wszelkie Zlecenia otrzymane przez nas za pośrednictwem Aplikacji uznaje się za złożone w dobrej wierze, z wyjątkiem sytuacji, w której otrzymaliśmy i potwierdziliśmy otrzymanie dowodów dotyczących Twojej śmierci lub anulowania danego Zlecenia przed jego realizacją.

Zgodnie z postanowieniami Warunków i niniejszej Umowy, możemy zawiesić możliwość przekazywania przez Ciebie Zleceń za pośrednictwem Aplikacji, w tym jeśli podejrzewamy lub mamy jakiekolwiek powody, aby sądzić, że Zlecenia złożone z wykorzystaniem Twoich Danych uwierzytelniających nie zostały przez Ciebie prawidłowo autoryzowane. W takim przypadku, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z takiego zawieszenia.

Nie jesteśmy zobowiązani do weryfikowania tożsamości osoby/osób przekazujących Zlecenia przy każdej Transakcji, ani dokładności lub prawdziwości takich Zleceń i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (bezpośrednie, pośrednie, szczególne i następcze), które mogą wynikać z nieautoryzowanych Zleceń.

Wszystkie Zlecenia będą uważane za złożone w momencie ich otrzymania. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że przy składaniu Zleceń w odniesieniu do aktywów cyfrowych, mogą wystąpić sytuacje, w których notowana cena zmieni się przed realizacją Zlecenia (Zleceń) z powodu okoliczności rynkowych, oraz że wszystkie Zlecenia będą realizowane w kolejności chronologicznej, w jakiej zostały otrzymane.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (bezpośrednie lub pośrednie) wynikające z opóźnionego otrzymania jakiegokolwiek Zlecenia z jakiegokolwiek powodu, instrukcji lub komunikatu wydanego przez Ciebie lub za opóźnienie, pominięcie, przerwę w transmisji lub niewłaściwe przechwycenie jakiegokolwiek Zlecenia lub instrukcji za pośrednictwem jakiegokolwiek sprzętu lub systemu. Będziemy starali się rozwiązywać wszelkie kwestie i problemy wynikające z działania Aplikacji zgodnie z Warunkami, a w razie potrzeby podejmować działania zgodne z praktyką rynkową.

Artykuł 6 - Usługa wymiany - aktywa cyfrowe na inne aktywa cyfrowe

Usługa Wymiany będzie dostępna dla Ciebie dopiero wtedy, gdy poinformujemy Cię, że oferujemy taką usługę naszym klientom. Poinformujemy Cię o tym z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, wskazując datę uruchomienia Usługi Wymiany. Wszystkie warunki niniejszej Umowy odnoszące się do Usługi Wymiany będą miały automatycznie zastosowane od daty uruchomienia Usługi Wymiany.

Aby korzystać z Usługi Wymiany, musisz mieć założone i zatwierdzone Konto Użytkownika oraz Rachunek Kryptoaktywów z przechowywanymi na nim aktywami cyfrowymi. Zawieszony lub zablokowany Rachunek Kryptoaktywów nie może być wykorzystany do wymiany aktywów cyfrowych na inne aktywa cyfrowe.

Po udostępnieniu Usługi Wymiany, wprowadzisz dokładną ilość aktywów cyfrowych do wymiany oraz rodzaj aktywów cyfrowych, które chcesz otrzymać w wyniku wymiany. Nie możesz wymienić większej ilości aktywów cyfrowych niż saldo aktywów cyfrowych dostępnych do wymiany na Twoim Rachunku Kryptoaktywów. Jesteś jedyną osobą decyzyjną sprawie transakcji.

Parytet wymiany pomiędzy dwoma aktywami cyfrowymi jest wyświetlany w Aplikacji przed złożeniem przez Ciebie Zlecenia. W przypadku Zlecenia na transakcję pomiędzy aktywami cyfrowymi, poślizg cenowy reguluje artykuł 5.7 niniejszego dokumentu. Na zatwierdzenie i sfinalizowanie transakcji masz czas wskazany w Aplikacji. Po zatwierdzeniu, transakcja wymiany nie może być anulowana. Może ona zostać anulowana przez nas jedynie w przypadku Awarii Technicznej lub działania Siły Wyższej.

Ilość aktywów cyfrowych podlegających wymianie podlega minimalnej kwocie ustalonej przez nas w momencie zawierania transakcji wymiany.

Po zatwierdzeniu transakcji wymiany, Twój Rachunek Kryptoaktywów jest obciążany ilością aktywów cyfrowych użytych w celu wymiany oraz uznawane ilością aktywów cyfrowych otrzymanych w zamian, z uwzględnieniem Opłat Transakcyjnych związanych z transakcją wymiany. Kwota nowego cyfrowego aktywa zaksięgowanego na Twoim Rachunku Kryptoaktywów jest dostępna do kolejnej wymiany natychmiast (z wyjątkiem przypadku Awarii Technicznej lub Siły wyższej).

Jeśli będziemy musieli anulować transakcję wymiany z jakiegokolwiek powodu, za który ponosisz odpowiedzialność, po jej zatwierdzeniu przez Ciebie, Twój Rachunek Kryptoaktywów zostanie z powrotem zasilony aktywem cyfrowym, pomniejszonym o wszelkie straty poniesione przez nas w wyniku różnicy w cenie pomiędzy dwoma aktywami cyfrowymi w momencie dokonywania wymiany.

Artykuł 7 - Rachunek pieniądza elektronicznego "Shares" 

7.1. Rachunek Pieniądza Elektronicznego "Shares"

Aby otworzyć Rachunek Kryptoaktywów w celu obrotu aktywami za pośrednictwem Aplikacji, należy również otworzyć Rachunek Pieniądza Elektronicznego. Shares nie jest emitentem pieniądza elektronicznego ani agentem takiego emitenta, ale umożliwia Ci uzyskanie Rachunek Pieniądza Elektronicznego od Dostawcy Usług Płatniczych i dlatego czasami nazywamy to ten rachunek Twoim Rachunkiem Pieniądza Elektronicznego Shares. Rachunek ten jest ograniczony do korzystania z niego w związku z Aplikacją. Jeżeli przestaniesz korzystać z Aplikacji, Rachunek Pieniądza Elektronicznego zostanie zamknięty, ponieważ jest on dostępny tylko dla Ciebie jako aktywnego Użytkownika Aplikacji.

Rachunek Pieniądza Elektronicznego i związane z nim usługi płatnicze są świadczone Państwu przez Dostawcę Usług Płatniczych na zasadach określonych w jego warunkach korzystania dostępnych dla klientów. Dalsze informacje dotyczące relacji z Dostawcą Usług Płatniczych oraz sposobu przechowywania Twoich pieniędzy zostały przedstawione w Załączniku nr 2. Twoje pieniądze elektroniczne zapisane na Rachunek Pieniądza Elektronicznego są przechowywane przez Dostawcę Usług Płatniczych, jak opisano dalej w Warunkach Dostawcy Usług Płatniczych dostarczonych i zaakceptowanych przez Ciebie.  Więcej informacji można znaleźć w Warunkach Dostawcy Usług Płatniczych.

Należy pamiętać, że Rachunek Pieniądza Elektronicznego Shares nie jest rachunkiem bankowym i w związku z tym wszelkie pieniądze znajdujące się na tym rachunku nie kwalifikują się do systemu gwarantowania depozytów. 

Powinieneś zapoznać się z informacjami zawartymi w zaakceptowanych przez Ciebie Warunkach Dostawcy Usług Płatniczych, które wyjaśniają więcej na temat Rachunek Pieniądza Elektronicznego oraz sposobu, w jaki będzie on wykorzystywany do dokonywania płatności w związku z Aplikacją.

Wszelki pieniądz elektroniczny wymagane do rozliczenia Twoich Transakcji lub wszelkich kwot związanych z Twoimi Transakcjami zostanie pobrany z Twojego Rachunku Pieniądza Elektronicznego w dniu Transakcji i wpłacony na nasz własny rachunek pieniądza elektronicznego u Dostawcy Usług Płatniczych w tym samym dniu w celu przekazania płatności do Platformy Aktywów Cyfrowych i, w stosownych przypadkach, zapłaty Opłat za Transakcję. Pieniądz elektroniczny jest zapisany na naszym rachunku nie będzie podlegał ochronie. Istnieje zatem niewielkie ryzyko, że nie otrzymasz go z powrotem, jeśli w tym dniu staniemy się niewypłacalni. 

Istnieje możliwość skontaktowania się z Dostawcą Usług Płatniczych w celu złożenia wniosku o zamknięcie Rachunku Pieniądza Elektronicznego. Zamknięcie Rachunku Pieniądza Elektronicznego może uniemożliwić dostęp do Usługi Kupna i Sprzedaży. Użytkownik nieposiadający Rachunku Pieniądza Elektronicznego może mieć ograniczony dostęp jedynie do Usługi Przechowania oraz, jeśli zostanie przez nas zaakceptowany, do Usługi Wymiany. 

7.2. Jak opłacić Zlecenia 

Przed złożeniem Zlecenia, będziesz musiał zasilić swój Rachunek Pieniądza Elektronicznego poprzez wysłanie pieniędzy z rachunku bankowego prowadzonego dla Ciebie, znajdującego się w EOG lub w innym kraju o równoważnym reżimie prawnym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, do Dostawcy Usług Płatniczych za pośrednictwem polecenia przelewu SEPA, płatności kartą kredytową, polecenia zapłaty SEPA, w zależności od opcji lub partnerów acquiringowych dostępnych w Twojej jurysdykcji, lub innej metody dozwolonej w Warunkach Dostawcy Usług Płatniczych i dostępnej w Aplikacji. 

Możesz to zrobić za pośrednictwem Aplikacji, składając dyspozycję doładowania Rachunku Pieniądza Elektronicznego.

Jeśli spróbujesz dodać środki z rachunku prowadzonego w imieniu osoby trzeciej, Twoja płatność zostanie odrzucona przez Dostawcę Usług Płatniczych. W przypadku korzystania z doładowania kartą, możesz dodać środki tylko z akceptowanej karty wydanej na Twoje dane i doładowanie Elektronicznego Portfelu zostanie sfinalizowane w ciągu 24 godzin. Ta karta będzie używana tylko do doładowanie Twojego Rachunku Pieniądza Elektronicznego - jakakolwiek konwersja lub kolejny zakup nie będzie miał związku z kartą używaną do pierwotnej transakcji.

Dostawca Usług Płatniczych wyemituje pieniądz elektroniczny po otrzymaniu Twoich środków. Pieniądz elektroniczny zaksięgowany na Rachunku Pieniądza Elektronicznego będzie przechowywany i będzie podlegał wykupowi i będzie wykorzystany do zapłaty za Zlecenia. 

Możesz doładować swój Rachunek Pieniądza Elektronicznego na poczet przyszłych transakcji lub możesz doładować swój Rachunek Pieniądza Elektronicznego na potrzeby poszczególnej transakcji. Przeprowadzając transakcje na Rachunku Pieniądza Elektronicznego z większą ilością środków niż prawdopodobnie będą potrzebne w krótkim okresie czasu na potrzeby transakcji, nie otrzymasz żadnych odsetek, jakie mógłbyś otrzymać w przypadku konta bankowego, więc możesz w związku z tym ponieść stratę.  Nie będziesz uzyskiwać żadnych odsetek ani żadnych innych korzyści z tytułu przechowywanego pieniądza elektronicznego na Rachunku Pieniądza Elektronicznego.

Po złożeniu Zlecenia kupna Aktywa, szacunkowa kwota, którą trzeba będzie zapłacić za Aktywo (jest szacunkowa ze względu na konieczność przeliczenia waluty lub zmienność cen) plus wszelkie Opłaty za Transakcję jest natychmiast zarezerwowana na Rachunku Pieniądza Elektronicznego.  Dokładna kwota jest następnie płatna w momencie realizacji zlecenia. 

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że działamy jako Twój przedstawiciel, Upoważniony Użytkownik, zgodnie z definicjami w Warunkach Dostawcy Usług Płatniczych, i dlatego jesteśmy w szczególności upoważnieni do przekazywania Twoich instrukcji Dostawcy Usług Płatniczych w odniesieniu do rozliczania transakcji w Aktywach w Aplikacji, do realizacji transferu środków z Twojego Rachunku Pieniądza Elektronicznego w celu rozliczenia płatności za Twoje Zlecenia i związane z nimi Opłaty za Transakcje, jeśli zajdzie taka potrzeba. Może to obejmować każdą dodatkową kwotę wymaganą do rozliczenia Transakcji w przypadku, gdy Zlecenie zostanie ostatecznie zrealizowane po cenie innej niż podana cena orientacyjna, tj. w przypadku wahań na rynku po przekazaniu Zlecenia.  

Jako Upoważniony Użytkownik, możemy poprosić Dostawcę Usług Płatniczych o przelanie kwoty wymaganej od Ciebie dla danej Transakcji (wraz z naszymi opłatami za Transakcję, na przelanie których na nasze własne konto wyrażasz zgodę) na nasz własny Rachunek Pieniądza Elektronicznego u tego samego Dostawcy Usług Płatniczych. 

7.3. W jaki sposób środki ze sprzedaży Aktywa zostaną Ci przekazane

Jeśli sprzedasz Aktywo i z tej sprzedaży będą wynikały należne Ci środki, zapewnimy, że na Twój Rachunek Pieniądza Elektronicznego wpłynie wartość tych środków, które zostaną otrzymane z Platformy Aktywów Cyfrowych. Jednakże, należy pamiętać, że podczas gdy środki mogą zostać dodane do Twojego Rachunku Pieniądza Elektronicznego, nie będziesz mógł wypłacić tych środków do czasu rozliczenia transakcji wynikającej z Twojego Zlecenia sprzedaży odpowiednich Aktywów. 

7.4 . Wycena

Dalsze szczegóły dotyczące obowiązujących Opłat Transakcyjnych i opłat, które są pobierane z tytułu Transakcji, znajdują się w naszej Polityce Dotyczącej Opłat (nasze Opłaty znajdują się w Załączniku nr 3). Polityka Dotycząca Opłat jest dostępna w dowolnym czasie na naszej stronie internetowej oraz w Aplikacji. Opłaty i należności transakcyjne będą stosowane wyłącznie do Zleceń, które zostały przez nas przekazane, a następnie zrealizowane.

Podpisując niniejszą Umowę oświadczasz, że zapoznałeś się z naszą Polityką Dotyczącą Opłat. Te warunki cenowe zawierają w szczególności wycenę transakcji na aktywach cyfrowych oraz ogólnie wynagrodzenie otrzymywane przez nas w związku z realizacją niniejszej Umowy. Opłaty te mogą być od czasu do czasu przez nas modyfikowane. W takim przypadku zostaniesz poinformowany o zmianach w opłatach zgodnie z warunkami określonymi w artykule 13 niniejszej Umowy.

Artykuł 8 - Wzajemne zobowiązania

8.1. Nasze oświadczenia i zobowiązania 

Działamy zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami oraz zgodnie ze zwyczajami i praktykami zawodu, który wykonujemy.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie naszych zobowiązań umownych lub za jakiekolwiek straty finansowe w przypadku wystąpienia Siły Wyższej lub innego zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą, któremu nie mogliśmy w rozsądny sposób zapobiec, takiego jak awaria środków transmisji Zleceń między Tobą a nami lub między nami a Dostawcą Usług Płatniczych oraz nami a Platformą Aktywów Cyfrowych.

8.2. Twoje oświadczenia i zobowiązania.

Zobowiązujesz się do przekazania nam wszelkich informacji umożliwiających nam, po realizacji Twoich Zleceń, regularne rejestrowanie na Twoim Rachunku Kryptoaktywów przetwarzanych Transakcji, wszelkich podjętych przez Ciebie zobowiązań oraz posiadanych przez Ciebie aktywów cyfrowych, jak również, w przypadku gdybyśmy byli do tego zobowiązani, Twoich zeznań wobec właściwych organów podatkowych. 

Zgadasz się na korzystanie z udostępnianych przez nas Treści i informacji wyłącznie na swój własny użytek.

Oświadczasz, że przed otwarciem Rachunku Kryptoaktywów na warunkach określonych w niniejszej Umowie miałeś dostęp do ogólnego opisu charakteru i ryzyka związanego z aktywami cyfrowymi oraz oferowanymi przez nas Usługami. Ryzyka te zostały opisane w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, z którym uważnie się zapoznałeś.

Przyjmujesz pełną odpowiedzialność za Transakcje zainicjowane za pośrednictwem Aplikacji. Przyjmujesz do wiadomości nieuniknione wahania cen aktywów cyfrowych oraz losowy charakter transakcji przeprowadzanych na Platformie Aktywów Cyfrowych, a także zakres ryzyka finansowego, które może wynikać z realizacji Transakcji inicjowanych przez Ciebie za pośrednictwem Aplikacji.

Oświadczasz i zobowiązujesz się, że w trakcie obowiązywania Umowy:

 • nie jesteś niezdolny i nie podlegasz zakazom zaciągania jakichkolwiek zobowiązań na warunkach niniejszej Umowy na mocy prawa polskiego, prawa krajowego lub prawa kraju zamieszkania;
 • nie jesteś ograniczony w wykonywaniu czynności przewidzianych w warunkach niniejszej Umowy z uwagi na swój stan cywilny;
 • przestrzegasz przepisów umownych, prawnych, podatkowych i regulacyjnych mających zastosowanie do transakcji realizowanych w ramach niniejszej Umowy oraz dostarczysz nam dokumenty niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych, prawnych, podatkowych i regulacyjnych.

Zobowiązujesz się do niezwłocznego poinformowania nas, jeśli którykolwiek z tych elementów ulegnie zmianie.

Artykuł 9 - Podatki

Przestrzeganie obowiązków prawnych i regulacyjnych dotyczących opodatkowania Rachunku Kryptoaktywów jest Twoim Obowiązkiem. Przypominamy, że szczególne zasady opodatkowania produktu lub usługi zależą od indywidualnej sytuacji każdej osoby i mogą one ulec zmianie. 

W związku z tym, powinieneś być wyczulony, z pomocą doradcy podatkowego, na zmiany podatkowe w kraju Twojej rezydencji podatkowej, zwłaszcza w przypadku kilku rezydencji podatkowych. Nie podejmujemy się świadczenia jakichkolwiek usług ani doradztwa w zakresie opodatkowania naszych klientów. 

W związku z zawartymi przez Polskę umowami międzynarodowymi o wymianie informacji podatkowych, a w szczególności FATCA i CRS, możemy być zobowiązani do złożenia zeznań do polskich organów podatkowych lub zagranicznego organu podatkowego w odniesieniu do klientów objętych tymi regulacjami.

Artykuł 10 - Dane osobowe 

Zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacyjnymi.

Zobowiązujemy się do zapewnienia, że tylko upoważniony personel jest uprawniony do dostępu do Twoich danych osobowych.

Dostęp do pomieszczeń i serwerów, na których dane są gromadzone, przetwarzane i archiwizowane jest ściśle ograniczony. Podjęto odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby uniemożliwić dostęp osobom nieuprawnionym.

Zostaniesz poinformowany podczas otwierania swojego Rachunku Kryptoaktywów oraz w niniejszej Umowie, że zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany. Zgadzasz się na przetwarzanie danych przedstawionych w naszej Polityce Prywatności. Przysługują Ci prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych; informacje dotyczące takich praw i sposobów, w jaki możesz z nich korzystać, znajdują się w naszej Polityce Prywatności. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez nas jako administratora danych w rozumieniu rozporządzenia 2016/679 znanego jako Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych jest niezbędne do otwarcia Rachunku Kryptoaktywów oraz do świadczenia Usług, tworzenia akt klientów, właściwego administrowania stosunkami między Tobą a nami oraz pozwala na poprawę doświadczeń klienta. Dane te są przeznaczone dla nas, jak również dla naszych usługodawców i partnerów zlokalizowanych w Unii Europejskiej i poza nią do celów określonych w niniejszym dokumencie, ale nie będą wykorzystywane przez osoby trzecie do celów misselingu finansowego.

Twoje dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, w tym spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. 

Większość informacji jest przechowywana przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W przypadku sporu związanego z wykorzystaniem przez nas Twoich danych informujemy, że możesz się odwołać do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Artykuł 11 - Okres obowiązywania umowy - wejście w życie

 11.1. Czas trwania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony do czasu jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron zgodnie z postanowieniami artykułu 12 niniejszej umowy.

11.2 Wejście w życie

Niniejsza umowa o Rachunek Kryptoaktywów wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać zgodnie z warunkami określonymi w artykule 3.2 niniejszej Umowy.

Artykuł 12 - Rozwiązanie i zamknięcie rachunku kryptoaktywów

12.1. Zakończenie działalności

Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie, a Rachunek Kryptoaktywów może zostać zamknięty, przez Klienta lub przez Shares Digital Assets, za wypowiedzeniem zamieszczonym w Aplikacji, z wyprzedzeniem piętnastu (15) dni kalendarzowych, jeśli wniosek o zamknięcie Rachunku Kryptoaktywów został złożony przez Ciebie, oraz z wyprzedzeniem trzydziestu (30) dni, jeśli wniosek o zamknięcie Rachunku Kryptoaktywów został złożony przez nas, lub z innym okresem wypowiedzenia uzgodnionym wspólnie przez Klienta i nas. Okres wypowiedzenia biegnie od daty złożenia wypowiedzenia w Aplikacji.

Umowa może zostać rozwiązana z mocy prawa, bez wypowiedzenia w sytuacjach określonych w Warunkach.

Umowa zostanie również rozwiązana automatycznie, z naszej strony, w przypadku niewypełnienia przez Ciebie jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej Umowy lub wynikającego z obowiązujących Cię przepisów prawnych lub regulacyjnych. Wypowiedzenie stanie się skuteczne po upływie ośmiu (8) dni kalendarzowych od wysłania formalnego zawiadomienia drogą elektroniczną, jeśli w ciągu wyżej wymienionego okresu ośmiu (8) dni nie naprawisz w pełni swoich naruszeń.

Ponadto, Umowa zostanie rozwiązana automatycznie bez uprzedniego wypowiedzenia z następujących powodów: 

 • nieprawidłowe działanie Twojego Rachunku Kryptoaktywów;
 • niewłaściwego wykonania lub niewykonania niniejszej Umowy lub Warunków lub Warunków Dostawcy Usług Płatniczych, z powodu oszustwa, zaniedbania lub błędu leżącego po stronie Klienta,
 • uzasadnione podejrzenie, że zaangażowałeś się w działania niezgodne z prawem, oszustwo lub wprowadziłeś nas w błąd.

Wypowiedzenie Warunków i jednoczesne zamknięcie Konta Użytkownika spowoduje automatyczne rozwiązanie niniejszej Umowy i zamknięcie Rachunku Kryptoaktywów. 

12.2 Skutki wypowiedzenia

Zamknięcie Rachunku Kryptoaktywów spowoduje zakończenie wszystkich transakcji zwykle przeprowadzanych na Rachunku Kryptoaktywów, z wyjątkiem transakcji realizowanych w dniu zamknięcia i jeszcze nierozliczonych. Jesteś zobowiązany do utrzymania, w stosownych przypadkach, salda na Rachunku Pieniądza Elektronicznego powiązanego z Rachunkiem Kryptoaktywów oraz do podjęcia wszelkich kroków w celu zapewnienia, że na rachunku tym nie będą rejestrowane żadne transakcje w przyszłości. Wszelkie wpływy ze sprzedaży Twoich Aktywów zostaną przekazane na Twój Rachunek Pieniądza Elektronicznego.

W przypadku zamknięcia Twojego Rachunku Kryptoaktywów, nawet jeśli zamknięcie nastąpiło z Twojej inicjatywy w następstwie odmowy przyjęcia proponowanej zmiany niniejszej Umowy lub naszych cen. 

W przypadku zamknięcia Rachunku Kryptoaktywów z Twojej inicjatywy, zapewnisz sprzedaż swoich aktywów cyfrowych przed faktycznym zamknięciem Twojego Rachunku Kryptoaktywów. W przypadku zamknięcia Twojego Rachunku Kryptoaktywów z naszej inicjatywy lub w przypadku zamknięcia Twojego Rachunku Kryptoaktywów z Twojej inicjatywy, jeśli wszystkie Twoje aktywa cyfrowe nie zostały sprzedane do dnia faktycznego zamknięcia Twojego Rachunku Kryptoaktywów, zobowiązujesz się sprzedać swoje aktywa cyfrowe tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu maksymalnie dziesięciu (10) dni kalendarzowych po faktycznym zamknięciu Twojego Rachunku Kryptoaktywów, ze względu na brak możliwości, na tym etapie, przeniesienia Twoich aktywów cyfrowych na zewnętrzny rachunek poza Aplikacją. W przypadku, gdy nie sprzedałeś wszystkich swoich aktywów cyfrowych w powyższym terminie, nieodwołalnie upoważniasz Shares Digital Assets do przystąpienia do sprzedaży wszystkich aktywów cyfrowych znajdujących się na Twoim Rachunku Kryptoaktywów w tym dniu. Wszelkie wpływy ze sprzedaży Twoich aktywów cyfrowych zostaną zapisane na Twoim Rachunku Pieniądza Elektronicznego.

Jeśli nie podasz nam żadnych danych bankowych przed upływem okresu wypowiedzenia, prześlemy środki ze sprzedaży aktywów cyfrowych na rachunek bankowy, z którego korzystałeś przy zakładaniu Rachunku Pieniądza Elektronicznego. Oznacza to, że będziemy, na co wyrażasz zgodę,:

 • sprzedawać Twoje aktywa cyfrowe w kolejności chronologicznej nabycia tych Aktywów, od najstarszego do najnowszego;
 • o ile nie zlecisz nam inaczej, prześlemy na rachunek bankowy otwarty w Twoim imieniu, którego szczegóły zostały przekazane w czasie Twojej rejestracji u nas, przelew bankowy na kwotę równą saldu Rachunku Pieniądza Elektronicznego powiązanego z Rachunkiem Kryptoaktywów po zakończeniu powyższych transakcji, pomniejszonego o wszystkie Opłaty Transakcyjne powiązane z powyższymi transakcjami, o czym mowa w naszej polityce cenowej.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, przyjmujesz do wiadomości, że sprzedaż Twoich aktywów cyfrowych na warunkach określonych powyżej nie będzie w żaden sposób rodzić naszej odpowiedzialności.

 • W przypadku Twojej śmierci, zawiesimy Twój Rachunek Kryptoaktywów tak szybko, jak to możliwe, a po poinformowaniu nas o Twojej śmierci przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia i dowody, automatycznie zamkniemy Twój Rachunek Kryptoaktywów i przekształcimy go w rachunek spadkowy. Zarejestrowane aktywa cyfrowe zostaną sprzedane, a odpowiednie środki zostaną przekazane na Twój Rachunek Pieniądza Elektronicznego. Saldo Twojego Rachunku Pieniądza Elektronicznego może stanowić część Twojego majątku i, pod warunkiem otrzymania potwierdzenia od odpowiedniego przedstawiciela odpowiedzialnego za zarządzanie Twoim majątkiem, możemy działać zgodnie z instrukcjami przekazanymi nam przez takiego przedstawiciela. To porozumienie między nami w sprawie niniejszej Umowy między nami pozostanie w pełnej mocy po Twojej śmierci, do czasu trwałego zamknięcia Twojego Rachunku Kryptoaktywów i rozwiązania porozumienia między nami w sprawie niniejszej Umowy.

Artykuł 13 - Zmiany w umowie

O wszelkich proponowanych zmianach w niniejszej Umowie, w tym o wszelkich proponowanych zmianach w naszej Polityce Dotyczącej Opłat, zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem Aplikacji, pocztą elektroniczną lub w inny wybrany przez nas sposób, na czternaście (14)  dni przed wprowadzeniem zmian.

Możemy zmienić niniejszą Umowę z uzasadnionych przyczyn, w tym ważnych przyczyn operacyjnych, a także w przypadku zmian zakresu Usług lub zmian w obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy nie będą miały wpływu na Twoje prawa nabyte przed wejściem w życie zmian Umowy.

Uznaje się, że akceptujesz i zgadzasz się na zmiany, jeśli kontynuujesz korzystanie z Aplikacji Shares po powiadomieniu Cię przez nas o zmianach w niniejszej Umowie.

Jeśli nie zgadzasz się na wprowadzone przez nas zmiany, musisz wysłać wiadomość e-mail do naszego działu obsługi klienta przed datą wejścia w życie zmian. Musisz upewnić się, że potwierdziliśmy Twoje żądanie poprzez e-mail lub potwierdzenie listowne z naszej strony. Ten sprzeciw będzie automatycznie stanowił wniosek o anulowanie na warunkach określonych w art. 12 niniejszej Umowy. Wtedy będzie biegł okres wypowiedzenia wynoszący piętnaście (15) dni kalendarzowych przed zamknięciem Twojego konta, zgodnie z postanowieniami wspomnianego artykułu.

Artykuł 14 - Odszkodowanie w przypadku niewypłacalności

Twoje aktywa cyfrowe nie są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na wypadek niewypłacalności, o czym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz o przymusowej restrukturyzacji.  Ten system gwarantowania depozytów nie ma zastosowania do Rachunku Kryptoaktywów ani Rachunku Pieniądza Elektronicznego.

Więcej informacji na ten temat Klient może uzyskać na stronie: https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/.

Artykuł 15 - Odpowiedzialność i wyłączenie odpowiedzialności

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, WARTOŚCI, ZAROBKÓW LUB DANYCH, ANI ZA BEZPOŚREDNIE, WYNIKOWE LUB POŚREDNIE SZKODY PONIESIONE PRZEZ CIEBIE LUB JAKĄKOLWIEK OSOBĘ TRZECIĄ.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z Twojej winy, oszustwa, zaniedbania lub błędu, za który ponosisz odpowiedzialność, wystąpienia Siły Wyższej, Awarii Technicznej lub wystąpienia jednego lub więcej zdarzeń określonych w art. 10, 11, 13, 15 i 16 lub działań osób trzecich.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wybory dokonywane podczas korzystania z Usług. 

Jesteś należycie poinformowany o ryzyku związanym z Usługami i aktywami cyfrowymi. Czyniąc to, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • Stabilność ceny aktywów cyfrowych ze względu na ich dużą zmienność;
 • Utratę, kradzież lub ujawnienie osobom trzecim, umyślnie lub nieumyślnie, danych do logowania lub hasła; 
 • Cyberatak, wirusy komputerowe, złośliwe oprogramowanie, kradzież, utratę lub awarie telefonu lub urządzenia komputerowego blokującego dostęp do Konta Użytkownika lub Rachunku Kryptoaktywów lub prowadzącego do uzyskania dostępu przez stronę trzecią, w zakresie, w jakim nie są one wynikiem okoliczności leżących po naszej stronie;
 • Włamanie, kradzież, wymuszenie, przemoc, szantaż, oszustwo, manipulacja osobą, nadużycie lub inne przestępstwo, którego padłeś ofiarą, a które mogło spowodować utratę aktywów cyfrowych lub świadczenie Usług niepożądanych;
 • Utratę lub kradzież aktywów cyfrowych w jakikolwiek sposób;
 • Nielegalne wykorzystanie aktywów cyfrowych zakupionych za naszym pośrednictwem.

Staramy się, w miarę możliwości, zapewnić dostępność Aplikacji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Niemniej, korzystanie z Aplikacji może być czasowo zawieszone z powodu przerw technicznych, migracji lub aktualizacji, awarii lub ograniczeń związanych z Internetem lub sieciami komunikacyjnymi wykorzystywanymi przez nas lub naszych partnerów.

Sieci, w których krążą dane, mają różną charakterystykę i przepustowość i w pewnych porach dnia mogą być przeciążone, co może mieć wpływ na czas pobierania i dostępność. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub brak możliwości dostępu do Aplikacji przez osoby trzecie lub przez Ciebie, za przeciążenie sieci internetowej, za nieodpowiedni sprzęt używany przez Ciebie, za prace techniczne lub aktualizację Aplikacji lub za wszelkie inne okoliczności pozostające poza naszą kontrolą lub stanowiące przejaw Siły Wyższej. W szczególności, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje finansowe, które mogą wynikać z niemożności uzyskania przez Ciebie dostępu do Aplikacji lub korzystania z Usług z przyczyn określonych powyżej.

Artykuł 16 - reklamacje

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z Aplikacją, prosimy o powiadomienie nas o tym. Można się z nami skontaktować poprzez funkcję czatu w Aplikacji lub poprzez e-mail eu-complaints@shares.io.

Potwierdzimy otrzymanie Twojej reklamacji w ciągu dziesięciu dni roboczych, a następnie zobowiązujemy się do udzielenia odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty otrzymania reklamacji, chyba że wystąpią wyjątkowe i należycie uzasadnione okoliczności.

Jeśli Twoja reklamacja nie zostanie rozstrzygnięta w sposób zadowalający, możesz skierować ją bezpośrednio do Rzecznika Finansowego:

Rzecznik Finansowy

ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa, POLSKA

Wszelkie spory z Tobą staramy się rozwiązywać polubownie poprzez bezpośredni kontakt. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich problemów za pomocą poczty elektronicznej na adres: eu-complaints@shares.io. Niezależnie od powyższego informujemy, że jeśli jesteś konsumentem, masz możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR służącej do rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń związanych z ich umowami - platforma znajduje się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenci mogą również skorzystać z pomocy rzecznika praw konsumenta lub konsumenckich organizacji pozarządowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

Artykuł 17 - Prawo właściwe i sądy

Dla realizacji niniejszej umowy Strony decydują się na wybór miejsca zamieszkania w swojej siedzibie lub w miejscu zamieszkania.

Do niniejszych warunków mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.  Wszelkie roszczenia, które zgłaszasz wobec nas, mogą być rozpatrywane przez polskie sądy właściwe dla Ciebie.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec za jakiekolwiek działania lub zaniechania działań podejmowanych przez nas zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

DODATEK 1: Ostrzeżenie o Ryzyku

Ryzyko inwestycyjne

Aktywa cyfrowe oferowane przez Shares Digital Assets sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy: ul. Mogilskiej 43, 31-545 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000978485, NIP: 6751766591 oraz REGON: 522390149 ("Shares Digital Assets" lub "SDA"), spółka pośrednio zależna w 100% od Shares SAS, oferuje Ci regulowaną działalność polegającą na przechowywaniu aktywów cyfrowych w imieniu klienta, usługę wymiany pomiędzy aktywami cyfrowymi a walutą fiat, jak również wymianę pomiędzy walutą fiat a aktywami cyfrowymi oraz usługę wymiany aktywów cyfrowych na inne aktywa cyfrowe, w ramach pełnienia funkcji dostawcy usług w zakresie aktywów cyfrowych, wpisanego do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych, prowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, pod nr. RDW-389.

Aktywa cyfrowe mogą być nabywane i posiadane przez każdą osobę fizyczną zamieszkałą w kraju, w którym Aplikacja i Usługi są dostępne. Inwestorzy muszą jednak najpierw upewnić się, że inwestycja w aktywa cyfrowe jest odpowiednia dla ich sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych. Ponadto przypomina się, że w interesie dywersyfikacji inwestycji zasadniczo zaleca się inwestorom indywidualnym, aby część ich majątku zainwestowana w ten rodzaj aktywów stanowiła jedynie niewielką część całkowitej wartości tego majątku.

Ryzyko utraty kapitału

Cena aktywów cyfrowych stale się zmienia w zależności od względnych ilości popytu na kupno i sprzedaż na rynkach. Im większy wzrost i spadek ceny aktywów cyfrowych, tym większa zmienność. Zmienność ta jest pozytywnie związana z oczekiwaniem zysku i negatywnie związana z ryzykiem utraty kapitału. Dokonywanie transakcji na aktywach cyfrowych wiąże się z wysokim stopniem ryzyka utraty kapitału w pełnej wartości zakupu lub wymiany aktywów cyfrowych.

Ryzyko prawne

Status prawny i regulacyjny aktywów cyfrowych może nie być jasno określony lub może w ogóle nie istnieć w zależności od jurysdykcji, w której znajduje się Klient. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie, w jakim stopniu zakup, sprzedaż lub wymiana aktywów cyfrowych jest dozwolona zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju zamieszkania Klienta. 

Ryzyko zmienności

Wartość wszystkich kryptoaktywów może się gwałtownie zmieniać. Klienci powinni być świadomi swojej ekspozycji na różne kryptoaktywa oraz tego, że ich ekspozycja może być potencjalnie dotknięta nagłymi i nieprzewidywalnymi zmianami cen, które mają wpływ na ich Transakcje.

Ryzyko podatkowe

Status podatkowy niektórych Kryptowalut może być nieokreślony w jurysdykcji, w której znajduje się Klient. Oznacza to, że Klient musi zweryfikować, na swoją wyłączną odpowiedzialność, obowiązek zadeklarowania posiadania, zakupu, sprzedaży lub wymiany oraz, jeśli jest to wymagane, zapłaty podatków i opłat od kryptoaktywów organom podatkowym.

Ryzyko związane z aktywami cyfrowymi

Poniżej przedstawiono listę niektórych z wielu zagrożeń związanych z korzystaniem z aktywów cyfrowych:

 • Ryzyko zhakowania blockchaina,
 • Ryzyko nieodłącznie związane z aktywami cyfrowymi, takie jak błędy w kodowaniu, ryzyko kontrahenta itp.,
 • Ryzyko włamania na platformę aktywów cyfrowych,
 • Ryzyko problemów z dostępem wszelkiego rodzaju pomiędzy Shares Digital Assets a Platformą Aktywów Cyfrowych, w tym utraty połączenia internetowego,
 • Ryzyko czasowego lub trwałego wyłączenia Platformy Aktywów Cyfrowych lub blockchain,,
 • Nieprzewidziane ryzyko wynikające z młodego wieku i eksperymentalnego charakteru stosowanych technologii.

Ryzyko włamania na Konto Użytkownika

Włamanie na konto oznacza przejęcie przez złośliwą osobę kontroli nad Rachunkiem Kryptoaktywów ze szkodą dla jego prawowitego właściciela. Ostrzegamy o tym ryzyku i zalecamy przestrzegania procedur bezpieczeństwa dla konta klienta oferowanego przez Shares Digital Assets.

Ryzyko regulacyjne

Shares Digital Assets jest dostawcą usług w zakresie aktywów cyfrowych zarejestrowanym w Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce. Shares Digital Assets podlega ryzyku regulacyjnemu, które może spowodować, że zostanie poddany kontroli i ewentualnie sankcjom ze strony organów regulacyjnych.

Ryzyko rynkowe

Istnieje ryzyko utraty wartości aktywów cyfrowych spowodowane niekorzystnymi zmianami cen tych aktywów. W związku z tym Klienci powinni rozważyć ryzyko częściowej lub całkowitej utraty swoich aktywów z powodu znacznych wahań wartości aktywów cyfrowych.

Ryzyko kradzieży tożsamości cyfrowej

Shares Digital Assets jest podatny na kradzież tożsamości jako firma. Klienci mogą stać się ofiarami oszustwa ze strony osób trzecich podszywających się pod Shares Digital Assets. Klienci są odpowiedzialni za weryfikację, czy korzystają z naszej Aplikacji.

Ryzyko płynności

Inwestycje, które są aktywami cyfrowymi udostępnionymi poprzez Aplikację są dopuszczone do obrotu na rynkach aktywów cyfrowych, a w przypadku, gdy chcesz sprzedać swoje Aktywa, odpowiedni nabywca tych Aktywów musi zostać znaleziony na rynku bazowym. Podczas gdy niektóre Aktywa mogą być bardzo płynne, powinieneś mieć świadomość, że inne, takie jak aktywa cyfrowe o mniejszej kapitalizacji, mogą być mniej płynne i nie ma gwarancji, że znajdzie się kupiec na Twoje Aktywa. Dlatego też możesz nie być w stanie zrealizować swojej inwestycji lub zrealizować ją po jej rzeczywistej wartości rynkowej. W niektórych okolicznościach, takich jak przypadki zmienności rynku lub gdy obrót danym Aktywem lub na danym rynku bazowym został zawieszony lub w inny sposób ograniczony, może nie być możliwe znalezienie nabywcy na Twoje Aktywa, co oznacza, że nie będziesz w stanie zlikwidować swoich Pozycji.

W przypadku zamknięcia Rachunku Kryptoaktywów, wszystkie Pozycje w Inwestycjach będą musiały zostać sprzedane za pośrednictwem Aplikacji.

DODATEK 2: Twoje relacje z dostawcą usług płatniczych

Kiedy otworzysz u nas swój Rachunek Kryptoaktywów za pośrednictwem Aplikacji, zostanie on połączony z Rachunkiem Pieniądza Elektronicznego otwartym na zasadach, które zaakceptujesz oddzielnie u Dostawcy Usług Płatniczych.

Twój Rachunek Pieniądza Elektronicznego jest obsługiwany i prowadzony przez ModulR FS Europe Limited ("Modulr") spółkę zarejestrowaną w Irlandii pod numerem 638002, której siedziba znajduje się pod adresem: 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2. Modulr jest regulowana przez Centralny Bank Irlandii ("CBI") w zakresie emisji pieniądza elektronicznego pod numerem referencyjnym C191242.

Modulr udostępnia Użytkownikowi Rachunek Pieniędza Elektronicznego oraz możliwość dokonywania i otrzymywania płatności związanych ze Zleceniami za pośrednictwem Rachunku Pieniądza Elektronicznego.

Twoja relacja z Modulr jest bezpośrednia i podlega Warunkom Dostawcy Usług Płatniczych dostępnym tutaj, które zostały Ci udostępnione na naszej stronie internetowej i w Aplikacji i na które osobno zgadzasz się, że będą miały zastosowanie do Twojej relacji z Modulr. Będziesz "Przedstawionym Klientem" dla celów Warunków Dostawcy Usług Płatniczych. 

Na potrzeby niniejszych Warunków, otrzymasz usługi płatnicze. 

Shares ma odrębne relacje biznesowe z Dostawcą Usług Płatniczych, aby umożliwić posiadaczom Kont Użytkowników otwieranie Rachunków Pieniądza Elektronicznego i działanie, w zależności od sytuacji, jako Platforma Partnerska lub Upoważniony Użytkownik zgodnie z Warunkami Dostawcy Usług Płatniczych. Nie masz żadnych praw wynikających z umów Shares z Modulr.

Shares nie świadczy żadnych usług płatniczych ani nie wydaje pieniądza elektronicznego na Rachunku Pieniądza Elektronicznego. Modulr jest odpowiedzialny za wydawanie pieniądza elektronicznego i świadczenie wszelkich usług płatniczych na Twoją rzecz, zgodnie z Warunkami Dostawcy Usług Płatniczych.

Planowane jest przeniesienie wszystkich aktywów Modulr do Modulr Finance B.V. ("MFBV") (spółka zarejestrowana w Holandii pod numerem rejestracyjnym 81852401 i posiadająca licencję instytucji pieniądza elektronicznego wydaną przez De Nederlandsche Bank pod numerem zezwolenia R182870) ("Przeniesienie") w czwartym kwartale 2022 roku, w którym to momencie MFBV automatycznie przejmie wszystkie prawa i obowiązki Modulr wynikające z Warunków Dostawcy Usług Płatniczych oraz będzie wykonywać Warunki Dostawcy Usług Płatniczych i będzie nimi związana w każdy sposób, tak jakby była pierwotną stroną Warunków Dostawcy Usług Płatniczych zamiast Modulr. Użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na taki Transfer osobno w Warunkach Dostawcy Usług Płatniczych. 

DODATEK 3: Polityka w zakresie opłat

Opłaty za usługi:

Co to jest? Koszt transakcyjny płacony brokerom kryptoaktywów i platformom wymiany w zamian za ułatwienie kupna i sprzedaży aktywów cyfrowych.

 • kwota transakcji do 100€: stała opłata w wysokości 1€
 • kwota transakcji powyżej 100€: 1% kwoty transakcji

Opłaty za przelew:

Wpłata przelewem bankowym: €0

Wpłata kartą debetową: €0

Wypłata przelewem bankowy: 0 €

 • Ważne informacje
 • Artykuł 1 – Słownik pojęć
 • Artykuł 2 - Nasze usługi
 • Artykuł 3 - Otwarcie rachunku Kryptoaktywów 
 • Artykuł 4 - Usługa przechowania dotycząca aktywów cyfrowych
 • Artykuł 5 - Usługi kupna i sprzedaży aktywów cyfrowych w walucie Fiat
 • Artykuł 6 - Usługa wymiany - aktywa cyfrowe na inne aktywa cyfrowe
 • Artykuł 7 - Rachunek pieniądza elektronicznego "Shares" 
 • Artykuł 8 - Wzajemne zobowiązania
 • Artykuł 9 - Podatki
 • Artykuł 10 - Dane osobowe 
 • Artykuł 11 - Okres obowiązywania umowy - wejście w życie
 • Artykuł 12 - Rozwiązanie i zamknięcie rachunku kryptoaktywów
 • Artykuł 13 - Zmiany w umowie
 • Artykuł 14 - Odszkodowanie w przypadku niewypłacalności
 • Artykuł 15 - Odpowiedzialność i wyłączenie odpowiedzialności
 • Artykuł 16 - reklamacje
 • Artykuł 17 - Prawo właściwe i sądy
 • DODATEK 1: Ostrzeżenie o Ryzyku
 • DODATEK 2: Twoje relacje z dostawcą usług płatniczych
 • DODATEK 3: Polityka w zakresie opłat