Select location and language
Select your location
Select your language
Change language

Obserwuj nasze social media:

Wymogi Regulacyjne

Wchodzisz na stronę Shares Digital Assets, spółki należącej do Grupy Shares i zarejestrowanej w Krajowej Administracji Skarbowej („KAS”) pod numerem RDWW-389 jako podmiot obracający walutami cyfrowymi w zakresie świadczenia usług:

- wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi

- wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi

- pośrednictwo w wymianie, o której mowa w lit. a lub b

- prowadzenie rachunków dla walut wirtulanych

Shares Digital Assets podkreśla, że rozporządzenie mające zastosowanie do dostawców usług związanych z aktywami cyfrowymi nie zapewnia takiego samego poziomu ochrony inwestorom, w aktywa cyfrowe jak te, które istnieją w przypadku inwestycji w papiery wartościowe. Informujemy użytkowników, że aktywa cyfrowe nie korzystają z żadnego europejskiego mechanizmu gwarantowania depozytów, w tym Polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Inwestorów chcących inwestować w aktywa cyfrowe informuje się, że przepisy dotyczące ochrony i informowania inwestorów nieprofesjonalnych mogą istnieć na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych („MiFID II”) nie mają zastosowania w przypadku inwestycji w aktywa cyfrowe.

Użytkownikom zaleca się zapoznanie się z Warunkami dotyczącymi aktywów cyfrowych dotyczących akcji w celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z ryzykiem inwestowania w aktywa cyfrowe.

  • Wymogi Regulacyjne