Select location and language
Select your location
Select your language
Change language

Obserwuj nasze social media:

Ostrzeżenie o Ryzyku

Ryzyko inwestycyjne

Aktywa cyfrowe oferowane przez Shares Digital Assets sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy: ul. Mogilskiej 43, 31-545 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000978485, NIP: 6751766591 oraz REGON: 522390149 ("Shares Digital Assets" lub "SDA"), spółka pośrednio zależna w 100% od Shares SAS, oferuje Ci regulowaną działalność polegającą na przechowywaniu aktywów cyfrowych w imieniu klienta, usługę wymiany pomiędzy aktywami cyfrowymi a walutą fiat, jak również wymianę pomiędzy walutą fiat a aktywami cyfrowymi oraz usługę wymiany aktywów cyfrowych na inne aktywa cyfrowe, w ramach pełnienia funkcji dostawcy usług w zakresie aktywów cyfrowych, wpisanego do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych, prowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, pod nr. RDW-389.

Aktywa cyfrowe mogą być nabywane i posiadane przez każdą osobę fizyczną zamieszkałą w kraju, w którym Aplikacja i Usługi są dostępne. Inwestorzy muszą jednak najpierw upewnić się, że inwestycja w aktywa cyfrowe jest odpowiednia dla ich sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych. Ponadto przypomina się, że w interesie dywersyfikacji inwestycji zasadniczo zaleca się inwestorom indywidualnym, aby część ich majątku zainwestowana w ten rodzaj aktywów stanowiła jedynie niewielką część całkowitej wartości tego majątku.

Ryzyko utraty kapitału

Cena aktywów cyfrowych stale się zmienia w zależności od względnych ilości popytu na kupno i sprzedaż na rynkach. Im większy wzrost i spadek ceny aktywów cyfrowych, tym większa zmienność. Zmienność ta jest pozytywnie związana z oczekiwaniem zysku i negatywnie związana z ryzykiem utraty kapitału. Dokonywanie transakcji na aktywach cyfrowych wiąże się z wysokim stopniem ryzyka utraty kapitału w pełnej wartości zakupu lub wymiany aktywów cyfrowych.

Ryzyko prawne

Status prawny i regulacyjny aktywów cyfrowych może nie być jasno określony lub może w ogóle nie istnieć w zależności od jurysdykcji, w której znajduje się Klient. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie, w jakim stopniu zakup, sprzedaż lub wymiana aktywów cyfrowych jest dozwolona zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju zamieszkania Klienta.

Ryzyko zmienności

Wartość wszystkich kryptoaktywów może się gwałtownie zmieniać. Klienci powinni być świadomi swojej ekspozycji na różne kryptoaktywa oraz tego, że ich ekspozycja może być potencjalnie dotknięta nagłymi i nieprzewidywalnymi zmianami cen, które mają wpływ na ich Transakcje.

Ryzyko podatkowe

Status podatkowy niektórych Kryptowalut może być nieokreślony w jurysdykcji, w której znajduje się Klient. Oznacza to, że Klient musi zweryfikować, na swoją wyłączną odpowiedzialność, obowiązek zadeklarowania posiadania, zakupu, sprzedaży lub wymiany oraz, jeśli jest to wymagane, zapłaty podatków i opłat od kryptoaktywów organom podatkowym.

Ryzyko związane z aktywami cyfrowymi

Poniżej przedstawiono listę niektórych z wielu zagrożeń związanych z korzystaniem z aktywów cyfrowych:

 • Ryzyko zhakowania blockchaina,
 • Ryzyko nieodłącznie związane z aktywami cyfrowymi, takie jak błędy w kodowaniu, ryzyko kontrahenta itp.,
 • Ryzyko włamania na platformę aktywów cyfrowych,
 • Ryzyko problemów z dostępem wszelkiego rodzaju pomiędzy Shares Digital Assets a Platformą Aktywów Cyfrowych, w tym utraty połączenia internetowego,
 • Ryzyko czasowego lub trwałego wyłączenia Platformy Aktywów Cyfrowych lub blockchain,
 • Nieprzewidziane ryzyko wynikające z młodego wieku i eksperymentalnego charakteru stosowanych technologii.

Ryzyko włamania na Konto Użytkownika

Włamanie na konto oznacza przejęcie przez złośliwą osobę kontroli nad Rachunkiem Kryptoaktywów ze szkodą dla jego prawowitego właściciela. Ostrzegamy o tym ryzyku i zalecamy przestrzegania procedur bezpieczeństwa dla konta klienta oferowanego przez Shares Digital Assets.

Ryzyko regulacyjne

Shares Digital Assets jest dostawcą usług w zakresie aktywów cyfrowych zarejestrowanym w Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce. Shares Digital Assets podlega ryzyku regulacyjnemu, które może spowodować, że zostanie poddany kontroli i ewentualnie sankcjom ze strony organów regulacyjnych.

Ryzyko rynkowe

Istnieje ryzyko utraty wartości aktywów cyfrowych spowodowane niekorzystnymi zmianami cen tych aktywów. W związku z tym Klienci powinni rozważyć ryzyko częściowej lub całkowitej utraty swoich aktywów z powodu znacznych wahań wartości aktywów cyfrowych.

Ryzyko kradzieży tożsamości cyfrowej

Shares Digital Assets jest podatny na kradzież tożsamości jako firma. Klienci mogą stać się ofiarami oszustwa ze strony osób trzecich podszywających się pod Shares Digital Assets. Klienci są odpowiedzialni za weryfikację, czy korzystają z naszej Aplikacji.

Ryzyko płynności

Inwestycje, które są aktywami cyfrowymi udostępnionymi poprzez Aplikację są dopuszczone do obrotu na rynkach aktywów cyfrowych, a w przypadku, gdy chcesz sprzedać swoje Aktywa, odpowiedni nabywca tych Aktywów musi zostać znaleziony na rynku bazowym. Podczas gdy niektóre Aktywa mogą być bardzo płynne, powinieneś mieć świadomość, że inne, takie jak aktywa cyfrowe o mniejszej kapitalizacji, mogą być mniej płynne i nie ma gwarancji, że znajdzie się kupiec na Twoje Aktywa. Dlatego też możesz nie być w stanie zrealizować swojej inwestycji lub zrealizować ją po jej rzeczywistej wartości rynkowej. W niektórych okolicznościach, takich jak przypadki zmienności rynku lub gdy obrót danym Aktywem lub na danym rynku bazowym został zawieszony lub w inny sposób ograniczony, może nie być możliwe znalezienie nabywcy na Twoje Aktywa, co oznacza, że nie będziesz w stanie zlikwidować swoich Pozycji.

W przypadku zamknięcia Rachunku Kryptoaktywów, wszystkie Pozycje w Inwestycjach będą musiały zostać sprzedane za pośrednictwem Aplikacji.

 • Ryzyko inwestycyjne
 • Ryzyko utraty kapitału
 • Ryzyko prawne
 • Ryzyko zmienności
 • Ryzyko podatkowe
 • Ryzyko związane z aktywami cyfrowymi
 • Ryzyko włamania na Konto Użytkownika
 • Ryzyko regulacyjne
 • Ryzyko rynkowe
 • Ryzyko kradzieży tożsamości cyfrowej
 • Ryzyko płynności