Select location and language
Select your location
Select your language
Change language

Obserwuj nasze social media:

Ostrzeżenie o Ryzyku

Ryzyko inwestycyjne

Aktywa cyfrowe

Aktywa cyfrowe oferowane przez Shares Digital Assets sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy: ul. Mogilskiej 43, 31-545 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000978485, NIP: 6751766591 oraz REGON: 522390149 ("Shares Digital Assets" lub "SDA"), spółka pośrednio zależna w 100% od Shares SAS, oferuje Ci regulowaną działalność polegającą na przechowywaniu aktywów cyfrowych w imieniu klienta, usługę wymiany pomiędzy aktywami cyfrowymi a walutą fiat, jak również wymianę pomiędzy walutą fiat a aktywami cyfrowymi oraz usługę wymiany aktywów cyfrowych na inne aktywa cyfrowe, w ramach pełnienia funkcji dostawcy usług w zakresie aktywów cyfrowych, wpisanego do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych, prowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, pod nr. RDW-389.

Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe są oferowane przez Shares Financial Assets. Shares posiada zezwolenie we Francji jako firma inwestycyjna (nadana przez ACPR – nr 17183) oraz jako dostawca usług w zakresie aktywów cyfrowych (nadany przez AMF – nr E2023-071). Shares Financial Assets to uproszczona spółka akcyjna, zarejestrowana w Paryżu pod numerami 914 036 793, z siedzibą pod adresem 32 Rue des Jeûneurs, 75002 Paryż.

Shares współpracuje z Modulr Finance BV, spółką zarejestrowaną w Holandii jako instytucja pieniądza elektronicznego w De Nederlandsche Bank pod numerem 81852401. Twoje konto i powiązane usługi płatnicze są świadczone przez Modulr Finance BV. Chociaż produkty pieniądza elektronicznego nie są objęte Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR), Twoje środki będą przechowywane na jednym lub kilku oddzielnych rachunkach i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Instrumenty finansowe i aktywa cyfrowe, oferowane przez Shares Financial Assets oraz Shares Digital Assets (razem “Produkty”) mogą być kupowane i posiadane przez każdą osobę fizyczną zamieszkałą w kraju, w którym Aplikacja i Usługi są dostępne. Inwestorzy muszą jednak najpierw upewnić się, że inwestycja w te produkty jest odpowiednia dla ich sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych. Ponadto przypomina się, że w interesie dywersyfikacji inwestycji zasadniczo zaleca się inwestorom indywidualnym, aby część ich majątku zainwestowana w produkty o podwyższonym ryzyku (takie jak aktywa cyfrowe) stanowiła jedynie niewielką część całkowitej wartości tego majątku.

Ryzyko utraty kapitału

Cena Produktów stale się zmienia w zależności od względnych ilości popytu na kupno i sprzedaż na rynkach. Im większy wzrost i spadek ceny Produktów, tym większa zmienność. Zmienność ta jest pozytywnie związana z oczekiwaniem zysku i negatywnie związana z ryzykiem utraty kapitału. Dokonywanie transakcji wiąże się z wysokim stopniem ryzyka utraty kapitału do pełnej wartości zakupu lub wymiany aktywów Produktu.

Ryzyko prawne

Status prawny i regulacyjny Produktów może nie być jasno określony lub może w ogóle nie istnieć w zależności od jurysdykcji, w której znajduje się Klient. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie, w jakim stopniu zakup, sprzedaż lub wymiana Produktów jest dozwolona zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju zamieszkania Klienta. 

Ryzyko zmienności

Wartość wszystkich Produktów może się gwałtownie zmieniać. Klienci powinni być świadomi swojej ekspozycji na różne Produkty oraz tego, że ich ekspozycja może być potencjalnie dotknięta nagłymi i nieprzewidywalnymi zmianami cen, które mają wpływ na ich Transakcje.

Ryzyko podatkowe

Status podatkowy niektórych Produktów może być nieokreślony w jurysdykcji, w której znajduje się Klient. Oznacza to, że Klient musi zweryfikować, na swoją wyłączną odpowiedzialność, obowiązek zadeklarowania posiadania, zakupu, sprzedaży lub wymiany oraz, jeśli jest to wymagane, zapłaty podatków i opłat od Produktów organom podatkowym.

Ryzyko związane z aktywami cyfrowymi

Poniżej przedstawiono listę niektórych z wielu zagrożeń związanych z korzystaniem z aktywów cyfrowych:

 • Ryzyko zhakowania blockchaina,
 • Ryzyko nieodłącznie związane z aktywami cyfrowymi, takie jak błędy w kodowaniu, ryzyko kontrahenta itp.,
 • Ryzyko włamania na platformę aktywów cyfrowych,
 • Ryzyko problemów z dostępem wszelkiego rodzaju pomiędzy Shares Digital Assets a Platformą Aktywów Cyfrowych, w tym utraty połączenia internetowego,
 • Ryzyko czasowego lub trwałego wyłączenia Platformy Aktywów Cyfrowych lub blockchain,,
 • Nieprzewidziane ryzyko wynikające z młodego wieku i eksperymentalnego charakteru stosowanych technologii.

Ryzyko walutowe

Jeżeli Twoje Instrumenty są denominowane w walutach innych niż domyślna waluta Twojego Rachunku Papierów Wartościowych (np. USD, jeśli Twoje konto jest prowadzone w EUR), wahania kursów wymiany mogą mieć wpływ na Twoje zyski i straty z transakcji w takich Inwestycjach.

Ryzyko płynności

Wszystkie Inwestycje w Produkty dokonane za pośrednictwem Aplikacji są dopuszczone do obrotu na platformach handlowych, a w przypadku, gdy chcesz sprzedać swoje Inwestycje, odpowiedni nabywca tych Inwestycji musi zostać znaleziony na rynku bazowym.  Chociaż niektóre Inwestycje mogą być bardzo płynne, należy mieć świadomość, że inne, np. Inwestycje o mniejszej kapitalizacji, mogą być mniej płynne i nie ma gwarancji, że znajdzie się nabywca na Twoje Inwestycje. W związku z tym możesz nie być w stanie zrealizować swojej inwestycji lub zrealizować jej według rzeczywistej wartości rynkowej. W niektórych okolicznościach, np. w przypadku zmienności rynku lub gdy obrót określoną Inwestycją lub na określonym rynku bazowym został zawieszony lub w inny sposób ograniczony, znalezienie nabywcy na Twoje Inwestycje może nie być możliwe, co oznacza, że ​​nie będziesz mógł zlikwidować swoich Pozycji.

Jeśli zamkniesz swoje konto Użytkownika, wszystkie Pozycje w Inwestycjach będą musiały zostać sprzedane za pośrednictwem Aplikacji.

Ryzyko związane z sub-powiernictwem papierów wartościowych przez zagranicznego depozytariusza (poprzez rachunek zbiorczy)

W tej konfiguracji możesz nie mieć możliwości skorzystania z praw do odzyskania przysługujących Ci w przypadku papierów wartościowych zarejestrowanych bezpośrednio w Shares. W związku z tym ryzykujesz, na przykład w przypadku niewypłacalności zagranicznego sub-powiernika, że ​​Twoje prawa do windykacji zostaną ograniczone lub naruszone. W przypadku niewykonania zobowiązania lub niewypłacalności zagranicznego sub-powiernika, odzyskanie wszystkich swoich aktywów może nie być możliwe.

Ryzyko włamania na Konto Użytkownika

Włamanie na konto oznacza przejęcie przez złośliwą osobę kontroli nad kontem ze szkodą dla jego prawowitego właściciela. Klient jest ostrzeżony o tym ryzyku i zaleca się przestrzegania procedur bezpieczeństwa dla konta klienta oferowanych przez Shares.

Shares jest podatny na kradzież tożsamości jako firma. Klienci mogą stać się ofiarami oszustwa ze strony osób trzecich podszywających się pod Shares. Klienci są odpowiedzialni za weryfikację, czy korzystają z naszej Aplikacji.

 • Ryzyko inwestycyjne
 • Ryzyko utraty kapitału
 • Ryzyko prawne
 • Ryzyko zmienności
 • Ryzyko podatkowe
 • Ryzyko związane z aktywami cyfrowymi
 • Ryzyko walutowe
 • Ryzyko płynności
 • Ryzyko związane z sub-powiernictwem papierów wartościowych przez zagranicznego depozytariusza (poprzez rachunek zbiorczy)
 • Ryzyko włamania na Konto Użytkownika
 • Ryzyko kradzieży tożsamości cyfrowej